- 9 - Wat riu het onderhavige agendapunt betreft: de uitbreiding van het aantal tennisbanen is voor een groot deel rendabel en de gewone dienst wordt er slechts voor een klein bedrag door belast. Nu er aan die twee extra banen behoefte blijkt te bestaan, lijkt het ons volkomen verantwoord dit werk nu uit te voeren, nu de zekerheid bestaat dat geen grote bedragen van de beschikbare gewone middelen worden gevraagd. De twee andere genoemde objecten, verwarming van het awembad en de sportvelden te Kruisland, liggen beslist anders. Het eerste door de daaruit voortvloeiende verhoging van de exploitatiekosten van het zwembad, die uit de gewone dienst moeten worden gedekt, het tweede door de nog noodzakelijke planologische voorbereiding en doordat een nieuw sportpark alleen met subsidie kan worden aangelegd, wil men de mogelijkheden van de gewone dienst niet meteen uitputten" De VOORZITTER wil resumerend aanraden om het onderhavige punt niet te verwarren met en ktezien als een rem op andere investeringen op het gebied van de sport. De heer VAN DE KAR wil toch nog even op zijn mening, geuit in de com missievergadering, terugkomen. In 1969 en 1970 is er te Kruisland in Siem- burg een hearing gehouden en daar heeft het gemeentebestuur de belofte ge daan om zo spoedig mogelijk in het grote tekort aan speelvelden te voorzien. Regelmatig heeft het bestuur van S.C. Kruisland daarna contact met de ge meente gehouden en ook toen zij er verschillende toezeggingen gedaan en op knapbeurten beloofd. Het bleef echter bij opknappen. Op dit moment zijn er 12 elftallen in Kruisland, waarvan 4 adspirantenteams. Thans is het zover, dat het oefenterrein, waarop ook de jongsten spelen, al in geen 4 weken is kunnen worden gebruikt. Verschillende elftallen zullen in Steenbergen moeten gaan voetballen. In dit licht bezien is het een moeilijk verteerbare zaak, als wel geld wordt besteed aan uitbreiding, zoals in dit geval voor tennisbanen, terwijl een bestaande accommodatie niet te bespelen is. Als Kruislands raadslid vind hij het bijzonder moeilijk om over het voorstel van b&w te oordelen. In verband hiermee zou hij graag vernemen hoe de mogelijkheden liggen om de nieuwe sportvelden, in afwachting van de totstandkoming van het be stemmingsplan 't Hoogje, vooruit aan te leggen en dat met spoed. De VOORZITTER heeft alle begrip voor het redelijk pleidooi voor de Kruislandse belangen. Wel wil hij nogmaals stellen, dat deze kwestie volledig buiten de tennisbanenaanleg staat. De situering van de nieuwe sportvelden wordt reeds in hoogste urgentie en vooruitlopend op het nieuwe bestemmingsplan, voorbereid. Zodra de goed keuring van de provincie er is, heeft de aanleg hoogste prioriteit en zal alles in het werk worden gesteld om tot spoedige realisering te komen, zoals destijds ook in Steenbergen isgeschied. Spreker meent, dat voldoende is aangetoond, dat de Kruislandse sport- belangen hun eigen weg gaan en dat de aanleg van tennisbanen daarop geen enkele nadelige invloed uitoefent. Zelfs het tegendeel is aan te nemen. De heer VAN TILBURG heeft na de commissievergaderingen nog eens zijn gedachten over de materie laten gaan. Wel is hij het in grote lijnen met de gemaakte opmerkingen eens, maar zwaarder vind hij wegen, dat afwijzing van het voorstel tot geen enkel voordeel voor de andere plannen leidt.Hij dacht, dat iedereen dit aanvankelijk wel vreesde. Hij heeft dan ook tegen de aanleg geen enkel bezwaar, temeer omdat 3/4 van de kosten als huur terugvloeit. Wethouder JANSEN wil er nog even op wijzen, dat er nog een ander ver schil is met de situatie Kruisland. De huidige twee banen sluiten nl. uit, dat er aan de competitie kan worden deelgenomen. Voor de stimulering van deze sporttak is het belangrijk, dat ook aan wedstrijden kan worden deel genomen. De heer HOENDERVANGERS kan instemmen met hetgeen de heer van de Kar beoogt

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1973 | | pagina 40