3w ifcb J °S 1. OPENING - NIEUWJAARSREDE De VOORZITTER opent de vergadering met het gebruikelijke gebed. Hij deelt mee, dat de heer J.Bakx wegens ziekte niet aanwezig kan zijn. 6 Nieuwjaarsrede De VOORZITTER wil vooraf stellen, dat het opstellen van het jaarover zicht niet het werk is van de burgemeester alléén. Graag berengt hij dan ook bijzondere dank uit aan al diegenen, die aan de totstandkoming hebben meegewerkt. Spreker leest vervolgens de nieuwjaarsrede voor, zoals deze aan elk raadslid is uitgereikt en als bijlage aan de notulen is toegevoegd. ka lezing schorst de VOORZITTER de vergadering voor een kleine pauze. De VOORZITTER heropent de vergadering na 10 minuten. Behandeling ingekomen stukken wijze verslaggeving commissie gemeentewerken De heer VAN TILBURG wil op dit punt nogmaals terugkomen. Het gaat om de rondvraag en de verslaggeving daarvan. Hij Zou graag zien, dat het verslag naast de onderwerpen ook in het kort de antwoorden vermeldt. De vragen kunnen ook bij de leden van de andere commissies leven. De VOORZITTER nodigt de commissie gemeentewerken en met name de secretaris daarvan uit tot een iets ruimere verslaggeving over die pun- ten, waar men het over eens was of voldoende is geïnformeerd. Dan is de financiële commissie ook op de hoogte. Het verzoek is al eens eerder ge daan en hij rekent erop, dat er in het vervolg rekening mee wordt gehou- 3. L0ster?UkgMjortd-lrSI"SChaPPel,'jke reSe,1n8 De VOORZITTER deelt, onder verwijzing naar het voorstel mee, dat het college niet eensgezind is geweest. Hij geeft thans het woord aan wet houder Herbers om diens stemverklaring af te leggen. Wethouder HERBERS spreekt als volgt: '■Het voorstel dat voor ons ligt is, zoals in de laatste alinea staat, dit maal niet met de gebruikelijke eenstemmigheid, zoals in de b&w te doen gebruikelijk, tot stand gekomen. Dit zal voor de raad geen verrassing rïb k K8H?!Zï8n,,het alg8meen b8kend is- dat ik met de gevolgde tactiek tik heb dit in Wouw uitdrukkelijk verklaard) die tot dit ontwerp gemeen schappelijke regeling voor het op te richten streekgewest heeft geleid, geen waardering kan opbrengen. Ik stel er prijs op te kunnen zeggen, dat niettegenstaande het verschil in standpunt tussen uw burgemeester en mil da gezamenlijke belangenbehartiging van gemeente zaken op een prettige wijze verloopt. Ik zal mijnheer de voorzitter in deze algemene beschouwing uw tijd niet vragen voor een analyse van de gevoerde tactiek en ik zal er slechts even bij stilstaan. Ik ben van mening dat op de radendag in Wouw een uitermate nandigevoorzitter er in geslaagd is, door gebruik te maken van het wapen der suggestie, door meer op de gevoelens dan op het verstand van de raden te werken, het schijnhuwelijk tussen Bergen op Zoom en Roosendaal, zij het met kunst en vliegwerk te redden. Er is een communicatieproces gevoerd a tengevolge had dat arbitraire mededelingen er overtuigend werden aangenomen (een ervan was dat de N.Br.-statenleden de democratie meer zouden hebben gesteund als zi.j zich voor deze regirTTadden uitgesproken) Ik kom hier nog op terug. fc!C£LL Ik herhaal dat arbitraire mededelingen overtuigend werden aangenomen ondanks de afwezigheid van logische gronden voor de aanneming ervan. 3

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1973 | | pagina 3