Ondanks de aanwezige prioriteitenlijst dient het bepalen van de urgentie en als zodanig het bepalen van de volgorde waarin respectievelijk werken worden uitgevoerd aan de raad te worden overgelaten. De aanwezige commissieleden sluiten zich unaniem hierbij aan en achten het ook onverteerbaar dat opnieuw een krediet wordt aangevraagd zonder dat door de raad hiervoor een duidelijke urgentie is bepaald". Opmerking COMMISSIE FINANCIEN: "De heer HOENDERVANGERS deelt mede, dat zijn fractie tegen dit voorstel zal stemmen. Daarmede wil deze fractie niet tot uitdrukking brengen, dat uitbreiding van het tennispark niet wenselijk zou zijn, doch wel dat andere voorzieningen voorrang verdienen met name de verwarming van het zwembad. Spreker is bovendien van mening dat een meer gericht investeringsbe leid moet worden gevoerd. Hiertoe zou bijdragen het opstellen van een°ur- gentie-schema, en wel aan de hand van de bij de begroting 1973 gevoegde staat van in 1973 en volgende tjaren te doene investeringen. Zolang een dergelijk schema niet als leidraad wordt gehanteerd is in onvol doende mate van een duidelijk gericht investeren voor grote werken sprake. De heer VAN DE KAR wijst erop, dat het sportveld Kruisland in zodanige slechte toestand verkeert dat het zonder uitstel opgeknapt moet worden en ook aandacht moet worden besteed aan een uitbreiding. Dezo werken verdienen naar zijn mening voorrang boven uitbreiding van het tennispark. De COMMISSIE beraadslaagt hierna langdurig over het voorstel en.de door beide leden kenbaar gemaakte mededelingen. Door de secretaris wordt er hierbij op geattendeerd dat de tennisbanen voor 75 rendabel zijn, dat afwijzing van het voorstel van b£w zeker niet betekent dat deze verwarming en het herstel cq uitbreiding van hst sportveld Kruisland eerder zullen plaatsvinden, dat door het beschikbaar stellen van een bedrag van 850.000,= uit een lening de liquiditeitspositie van de gemeente aanmer kelijk is verbeterd en dat de tennisvereniging nog dit seizoen over de twee nieuwe banen moet kunnen beschikken om het gestelde doel, waartoe mede behoort animering van de tennissport onder de jeugd en breder lagen van de bevolking te bereiken. De heer HOENDERVANGERS verklaart, er geen "halszaak" van te willen maken, doch blijft aandringen op een urgentieschema. Hij zou het op prijs stellen indien b&w de beide commissies zouden uitnodigen zich over een dergelijk schema te beraden. De heer VAN DE KAR zal zich nog nader beraden ovor zijn standpunt. Oe COMMISSIE neemt als geheel de suggestie van de heer Hoendervangers, inzake een urgentieschema over". De"VOORZITTER citeert het antwoord van b&w: "De door beide, commissies geuite wens ten aanzien van een "op volgorde zetten" van het urgentieschema, willen wij graag vervullen. Het betreffende schema zal in een daartoe speciaal te beleggen vergadering van beide commissies afzonderlijk aan de orde worden gesteld. Overigens willen wij er wel op wijzen, dat het schema ongelijksoortige groot heden bevat. Waar het rendabele investeringen betreft, die dus de alg.dienst niet of weinig belasten, hangt de uitvoerbaarheid alléén af van het gereed- hebben van plannen en het kunnen beschikken over financieringsmiddelen. De beschikbare ruimte op de gewone dienst wordt daardoor niet of nauwelijks aangetast. Anders ligt het met de onrendabele investeringen: die doen nl. wel een beroep op de middelen van de gewone dienst en een urgentiebepaling heeft daarbij wel degelijk zin. Overigens moeten wij ons t.a.v. deze tweede categorie toch wel degelijk realiseren, dat het opstellen van een urgentie gemakkelijk kan worden doorkruist door factoren van buitenaf. Als u een bepaald object als nr.10 plaatst en, door welke omstandigheid ook, b.v. extra subsidies voor een dergelijk object loskomen, dan zult u het met ons eens zijn,dat dit project dan misschien zelfs eerder wordt uitge voerd, dan het werk dat nr.1 kreeg.

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1973 | | pagina 39