gemeente Steenbergen Notulen red.:LK typ.:GH openbare vergadering van de raad op 8 februari 1973 om 19.00 uur in de raadzaal J.C. Bakx mej.J.A.W. van Eekeren M.F. van Geel A.J. Heijmans C.W.C. Hoendervangers L.G.v.d.Kar C.A.de Klerck J.C.Laanen CFJOoms C.A. van Tilburg P.A.van Leest secretaris afwezig met bericht van verhindering (ziekte): J.A. van Poppel D.C.F.Vogel aar mej.T.J.v.d.Wielen I N HOUD blz. 1Opening 3 2. Vaststelling notulen vergadering 14 december 1972 3. Behandeling ingekomen stukken 4. Aankoop 565 m2 grond aan Boonhil, Kruisland en Kerk plein Steenbergen van de N.V. BBA 5. Toetreding tot de gemeenschappelijke regeling "rege ling Bestuursacademie Noord-Brabant" 4 6. Vaststelling exploitatievergoedingen kleuterscholen over 19 7 2 7. Vaststelling voorschotten op exploitatievergoedingen kleuterscholen over 19 7 3 8. Verstrekking voorschotten vergoeding vakonderwijs bijzondere scholen voor g.l.o. over 19 7 3 9. Verlening medewerking aan Stichting Katholieke Steen- bergse Scholen t.b.v. aanbrengen brandtrappen Maria Reginaschool te Steenbergen Presentie: - Hr.J.M. van der ?ieer voorzitter wethouder - wethouder M.C.G. Berbers A.J. Jansen

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1973 | | pagina 32