- 2 - 1. Opening gebed.VÜ0RZITTER opent de vergadering met het gebruikelijke openings- Aangaan vaste geldlening van 85Q.000S= niet de N V Bank voor Ned. Gemeenten De VOORZITTER is verheugd dit voorstel aan de orde te kunnen stellen n zijn nieuwjaarsrede heeft hij gesproken over 1.000.000,= aan fi nancieringsmiddelen, die langs de neus van de gemeente voorbij leek gaan. Nu is er dan toch nog deze meevaller. Kon,stigAhetb°ooriLi?nder dl5°USSle h°°fds"J*e 't—ng ««"en- 2a. Mededeling afbraak pand Visserstraat 39 j De VOORZITTER deelt mee, dat bSw zich voorstellen dit pand te slopen eneinde enige parkeerruimte te scheppen voor bezoekers van het ge meentehuis. Lijkt op het oog het huisje wel geschikt en zullen veel woningzoe- zeefkrap! °°S richten' van blnnen is het slecht en B&w wilden de raadsleden hiervan in kennis stellen omdat moseliik belanghebbenden bij hen informaties zullen inwinnen de plannen vTbL?' raadSl8den ZlJ"' diG bB— hebb°" Niemand uit de RAAD verlangt het woord. 3Sluiting De VOORZITTER sluit de vergadering met het gebruikelijke gebed. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 15 maart 1973 de secretaris, de voorzitter. I

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1973 | | pagina 31