2 8. Vaststelling: "Verordening tot 1e wijz.van de Verordening gelde lijke steun bewoners bij krotopruiming, doorstroming en woningverbetering1972 9. Garanderen lening van A.A.flachielse t.b.v. aankoop premiewoning Seringenlaan 22,Steenbergen 10. Verlening medewerking NeutrBijzSchvhNHWeeshuis t.b.v.1e inrichting documentatiecentrum in glo-sch. 11. Verstrekking voorschotten op de exploitatievergoeding bijz.scholen voor g.l.o. over 19 7 3 14 12. Verhoging subsidie 1973 aan de Roas-endaaIse Muziek school met 6.375,= 12a. Votering krediet van 57.600,= t.b.v. de bouw van een noodlokaal bij de NeutrBijzSchoo1 voor g.l.o. te Steenbergen 12bVerlening eervol ontslag aan mej.M. van Haaren, als ambte naar van de burgerlijke stand 12c. Verklaring, dat wordt voorbereid een partiële herziening van het uitbreidingsplan in onderdelen ko, Steenbergen t.a.v. gebied Nieuwstad en Oostdam e.o. 13. Mededelingen en rondvraag Rondvraag 1straatnaamwijziging Laurentiusdijk (hr.van Poppel) 2vervangende schaatsgelegenheid op het ruitercentrum (hr.van Tilburg) 3.Algemene begraafplaats hrHeijmans 4verbeterirg verlichting P.Baxstraat (hr.van Tilburg) 16 5wateroverlast' Steenbergen-Zuid hrHoendervangers 6uitbreiding kerkdorp Welberg hrHeijmans 14Sluiting V

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1973 | | pagina 2