öoroiroteluke ordentnq Op dit terrein wierp het feit, dat binnen enkele jaren het plan Zuid zal zijn volgebouwd, zijn schaduw vooruit. De vraag, waar de toekomstige verdere uitbreidingen dienen te worden gere aliseerd, is momenteel het hoofdpunt van ons ruimtelijk denken. Het afgelopen jaar bracht ons een eerste versie van een struktuurschets voor de kom Steenbergen, gebaseerd op een vast gegeven van de struktuurschets "Scheldezoom11nl. het Reimers- waalplan. De mogelijkheden voor dit plan, en hetzelfde geldt voor de Tweede Nationale Luchthaven, worden beheerst door op nationaal niveau te nemen beslissingen, beslissingen die echter zelfs in 1973 nog niet te verwachten zijn. Deze belemmerende omstandigheden dwingen ons te zoeken naar tus senoplossingen voor ons ruimtegebrek, echter naar zulke oplos singen, die de mogelijkheid van misschien in de toekomst nood zakelijke grote planologische concepties niet in de weg zullen staan Voor de op korte termijn te entameren kleinere uitbrei dingsmogelijkheden bestaan twee alternatieven, nl. in Wes telijke en in Noordoostelijke richting. Een uitspraakprocedure is inmiddels op gang gebracht, opdat uw Raad, straks tot beslis sing geroepen, kennis kan nemen van wat er onder de bevolking op dit punt 1eeft Een tweede belangrijk planologisch gegeven is de oude kern. De nieuwe strukturen die het gehele distributiepatroon zijn gaan beheersen, werken - samen met andere factoren - mee aan een ze kere mate van ontvolking van de binnenstad, waardoor de leefbaar heid daarvan er niet op vooruit gaat. Daarom wordt, in samenwerking met onze adviseurs, gestreefd naar maatregelen ter versterking van de functie van die binnenstad. Vooruitlopend op plannen en rapporten, die daarover te verwach ten zijn, lijkt het mij dat over enkele punten weinig verschil van mening kan bestaan, t.w. - concentratie, zoveel mogelijk, van nieuwe vestigingen in het traditionele centrum, d.w.z. geen winke1p1anning in de klei nere uitbreidingen; - buiten het traditionele winkelcentrum - doch binnen de oude kom- zoveel mogelijk de versterking van de woonfunctie door nieuw bouw, restauratie en renovatie. Als uitvloeisel hiervan komt mij een actief aankoopbeleid belang rijk voo r Van de verdere maatregelen, die op planologisch gebied in voorbereiding zijn, noem ik een ingrijpende planwijziging van Kruisland en herziening van het plan Welberg. De door uw Raad in 1972 ingestelde commissie voor de Ruimte lijke Ordening heeft een grote inbreng bij deze problematiek en verzekert de inbreng van de gemeenteraad.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1973 | | pagina 26