15 13. Mededelingen en rondvraag (begin bij de heer J.C.Bakx) A.schriftelijk 1.straatnaamwijziging Laurentiusdijk (hr.van Poppel) Met betrekking tot straatnaamwijziging doet de heer VAN POPPEL de suggestie om de afzonderlijke stukken van de Laurentiusdijk een andere naam te geven, omdat deze delen nu gescheiden worden door de rondweg. De VOORZITTER citeert het advies van de chef afd.Algemene Zaken: Het boven gesignaleerde geval doet zich in zekere zin ook voor t.a.v de straten: 1. Dinteloordseweg 2. Afgeslechtedijk (nrs. 1,4,6 en 6a) 3. Franseweg Ik stel u voor de raad mee te delen, dat u de kwestie van de afsnijding van straten door de rondweg nader zult bezien en hierop later terugkomen. In dat geval ook het naam geven van dat gedeelte van de parallelweg tussen de Hoogstraat en de Oude Bergseweg (Waterhoefke) Het antwoord van bSw luidt dan ook: "Ons college onderschrijft dewenselijkheid van de naamswijziging. Het ligt in ons voornemen u t.z.t. samen met andere noodzakelijke voorstellen op dit gebied, daarover te benaderen". 2.vervangende schaatsgelegenheid op het ruitercentrum (hr.van Tilburg) Deze mededeling ontlokt de heer VAN TILBURG de opmerking, dat dan zowel overleg met de ruitersportvereniging als met de ijsver- eniging "De Kruisbeek" zal moeten plaats hebben, omdat eierzijds het terrein tevoren onder water gezet moet worden en anderzijds de moge lijkheid van het afbreuk doen aan de belangen van de ijsverenigig aanwezig is. De commissie neemt deze suggestie over. De VOORZITTER citeert het antwoord van b&w: "Bij de aanleg van het ruitersportcentrum is als voorwaarde gesteld, dat het terrein in de winter tevens als ijsbaantje moest fungeren. Het gereedmaken hiervan geschiedt geheel in overleg met de ruiter sportvereniging. Het ijsbaantje moet gaan dienen ais alternatief voor het schaatsen op de parkvijver en de Zuidvest, alwaar nogal wat schade wordt ver oorzaakt aan de beschoeiing. De bedoeling van het ijsbaantje is louter en alleen om de jeugd, en dan vooral de kleintjes, gelegen heid te geven tot schaatsen in dezelfde zin als op de Zuidvest ge schiedde. Het ligt niet in de bedoeling de mogelijkheden op Schuttershof uit te breiden door b.v. een verlichting aan te brengen. Omdat dus aan de feitelijke situatie niets verandert en wij het baantje niet zien als een "concurrent" voor de schaatsvereniging, is overleg niet gepleegd". 3.algemene begraafplaats (hr.A.J.Heijmans) "Nu de plannen voor het stichten van een algemene begraafplaats aan de Oudlandseweg zijn vastgelopen de volgende vragen aan uw college: 1Kan de bestaande begraafplaats aan de Nassaulaan niet worden uitgebreid? 2. Kan er niet gedacht worden aan een uitbreiding in westelijke of zuidelijke richting? 3. Zijide mogelijkheden hiertoe met geestdrift onderzocht?" 1

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1973 | | pagina 15