J m - - 14 - Mej.V-D.Wj.ELEN vindt toch, dat de raad in aanmerking moet nemen, dat het huidige voorstel van b&w is tot stand gekomen in goed overleg. Het schoolbestuur heeft een duidelijke stap terug gedaan en dat mag haars inziens niet worden weggecijferd. De heer VAN POPPEL vraagt enkele minuten schorsingom beraad binnen de financiëlg.commissie. De RAAD hiermee akkoord en de VOORZITTER schorst de vergadering. De VOORZITTER heropent na tien minuten de vergadering. De heer VOGELAAR stelt, na overleg met enkele afgevaardigden van het schoolbestuur (op de publieke tribune aanwezig) voor, om het advies van de financiële commissie te volgen en het voorstel terug te nemen De RAAD gaat hiermee zonder hoofdelijke stenming akkoord. 11. Verstrekking vobrschotten op de exploitatievergoeding bijzondere scholen voor g.l.o. over 19 7 3. De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeen komstig het voorstel. 12. Verhoging subsidie 1973 aan de Roosendaalse Muziek school met f 6.375,=. De heer VAN TILBURG is het uiteraard helemaal met het voorstel eens. Wel wil hij de raad voorstellen eens af te wegen het algemeen nut van dit onderwijs en wat de muziekverenigingen hieraan doen Ook het nut dat de gemeenschap van de van de muziekschool afgestu deerden nu in feite heeft is toch niet dèt, wat men er van heeft verwacht. Het leek hem een goede gelegenheid dit facet eens aan te stippen, nu binnenkort de eventuele verhoging van de muzieksubsidies- aan de orde zal komen. De VOORZITTER merkt op, dat dit ook geldt voor b.v. de sport. De RAAD besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel. 12a.Votering krediet van 57.690,= t.b.v. de bouw van een noodlokaal bij de NeutrBijzSchool voor g.l.o. te Steenbergen De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeen komstig het voorstel. 12b.Verlening eervol ontslag aan mej.M. van Haaren als ambtenaar van de burgerlijke stand De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stetiming overeen- komdtig het voorstel. De VOORZITTER voegt hieraan toe, dat b&w tevens voorstellen om de benoeming als onbezoldigd ambtenaar te continueren. Dit om eventuele bijstand in noodgevallen. 12C.Verklaring dat wordt voorbereid een partiële herziening van het uitbreidingsplan in onderdelen kom Steenbergen t.a.v. gebied Nieuwstjd en frc^stdam e.o. De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeen komstig het voorstel.

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1973 | | pagina 14