K - 9 - De VOORZITTER is het in zoverre met de heer Hoendervangers eens, dat men niet lichtvaardig op een besluit moet terugkomen. Anders is er geen duidelijkheid van beleid en visie mogelijk. Hangende de onderhavige subsidie zou het onverstandig zijn dit jaar nog wijzigingen te overwegen. Met alle belanghebbenden is dit duidelijk behandeld met als zeer sportieve eindconclusie van de Sportraad, dat men op dit moment het verkrijgen van deze subsidie geen strobreed in de weg zal leggen. Spreker hoopt, dat men zich hieraan zal houden. 5. toestand fietspad van rondweg naar Kerk Welberg II (hr.Backx) De heer BACKX wil opmerken, dat hij in de vergadering van 10 mei reeds op het gevaarlijke van dit fietspad heeft gewezen. Hij deed te gelijk met het moireren van verbetering aan de Corneliusstraat en de Laurentiusdij k. 6. bereikbaarheid bushalte Franseweg 27 Chr.Hoendervangers) De heer HOENDERVANGERS vraagt om een overgang over de sloot, zodat de bewoners van Zuid de bushalte gemakkelijk kunnen bereiken. 7. restitutie huurverhoging (hr.Hoendervangers3 De heer HOENDERVANGERS vraagt hoe en wanneer b&w de teveel geheven huursom denken terug te betalen. De VOORZITTER antwoordt, dat dit onderwerp de volgende b&w-verga- dering ter sprake komt. De regeling zal ook de raad worden medegedeeld. 8. aanbieding rapport commissie ruimtelijke ordening van het N.K.V.afd. Steenbergen [hr.Hoendervangers 3 De heer HOENDERVANGERS verzoekt de raadsvoorzitter om toestemming tot het aanbieden van het rapport. Hij vertrouwt erop, dat het bij de besluitvorming gebruikt zal worden. De VOORZITTER dankt de heer Hoendervangers voor de N.K.V.-bijdrage en staat toe thans tot uitreiking over te gaan. De heer HOENDERVANGERS deelt mee, dat het rapport verzonden zal worden naar de pers, de NKS-centraLes in W-Brabant, de vakbonden, de bibliotheek, de diverse onderzoekcommissies, naar gedeputeerde mr. Brockx en de gemeentebesturen met het verzoek om ofe raadsleden ter in zage te verstrekken. Wethouder HERBERS wil op de eerste plaats de heer Hoendervangers complimenteren met de animo en de eiergie, aan dit rapport besteed. Ook de VOORZITTER wil hieraan graag zijn waardering toevoegen. Er wordt naar zijn smaak teveel aan kreten gedaan. Het rapport van het maatschappelijk werk en nu dit van het Steenbergse NKV bewijzen, dat ook met gedegen argumenten en overwegingen een bijdrage kan worden ge geven, welke wel degelijk meewegen. 9. situatie fietspad van rondweg naar kerk te Welberg III Chr.Heijmans3 De heer HEIJMANS wil opmerken, dat ook hij de voorlaatste raads vergadering op de gevaarlijke toestand van dit fietspad heeft gewezen. 14. Sluiting De VOORZITTER sluit de vergadering met het gebruikelijke gebed. Aldus vastgesteld in zijn openbare verga dering van 13 september 1973. De raad voornoemd, de secretaris, de voorzitter,

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1973 | | pagina 107