- 4 -' y.10. Subsidieverzoek kruisboogvereniging "Onverwachts" i.v.m. organisatie landelijk concours (hr.van Geel in cie financiën) De heer VAN GEEL vraagt of er een verzoek is ingekomen van de kruisboogvereniging om subsidie voor het organiseren van een lande lijk concours. De secretaris verklaart nog niets van een dergelijk verzoek te hebben gezien..Mogelijk is dit ineens naar het college van burgemeester en wethouders gegaan. Het antwoord van b&w luidt: "Er is inderdaad een dergelijk verzoek bij ons binnengekomen, nl. op woensdag 13 juni jl. In de daarop eerstvolgende vergadering van burgemeester en wethou ders, nl. op 20 juni jl. is dit stuk voor de eerste maal ter tafel geweest. k Behandeling in deze vergadering was dus niet mogelijk. Bovendien hebben wij nog geen beslissing genomen, welk voorstel wij n.a.v. die subsidie-aanvrage aan u zullen doen, omdat er nog vraagtekens zijn, die een nadere toelichting noodzakelijk maken. In hetalgemeen zouden wij willen stellen, dat aanvragers zich vaak onvoldoende bewustzijn, dat een aanvrage - vooral als daarop door de gemeenteraad moet worden beslist - tijdig dient te worden inge diend. Als een raadsbeslissing nodig is, dan bedoelen wij met tijdig minstens 3 S 4 maanden, wil men althans bij de voorbereiding van enig evenement al rekening kunnen houden met wat de gemeente doet". De VOORZITTER voegt hieraan toe op de hoogte te zijn met de speciale moeilijkheden van "Onverwachts". In verband met een solli- citati qvergadering van het L.T.S.-bestuur kon hij de vergadering van b&w niet bijwonen. Anders had spreker deze moeilijkheden kunnen noemen. Daarom zou hij graag een soort principe-uitspraak van de raad willen hebben, ook al. is dit niet voorbereid in b&w en de commissies. De heer VAN GEEL heeft de informatie, dat het verzoek al weken ge leden is ingediend. De VOORZITTER denkt, dat daarmee bedoeld is het gesprek tussen "Onverwachts" en hem. Hij heeft toen echter wel aangeraden de aan vraag met spoed in te dienen. De heer VAN GEEL heeft zijn vraag alleen maar nu gesteld, omdat er in juli geen raadsvergadering is en het concours half augustus plaatsvindt. Wethouder HERBERS deelt mee, dat wat in b&w besproken is voor "Onverwachts" weinig hoop inhoudt. Men is erg geschrokken van de ingediende begroting. Ten eerste wordt er driemaal zoveel gevraagd als te doen gebruikelijk en ten tweede is de aangegeven besteding onaanvaardbaar De VOORZITTER ziet aan de h-nd van de thans gegeven informatie geen manier om de raad machtiging te vragen een subsidie toe te kennen. Hij vraagt de raad of hij akkoord kan gaan met afdoening door b&w, waarbij subsidiëring plaatsvindt tot maximaal het bedrag, dat normaal voor dit soort bovengemeentelijke cq nationale gebeur tenissen wordt gevoteerd. De heer HOENDERVANGERS heeft er geen bezwaar tegen, dat als norm voor de subsidiëring wordt gehanteerd de bijdrage verleend t.b.v. de organisatie van de Brabantse kampioenschappen, enkele jaren geleden, verhoogd met 20%. Dan hebben b&w een maatstaf van waaruit zij kunnen beoordelen. Wethouder HERBERS ziet niet graag delegatie aan b&w. Zijn gevoel zegt:"Help die mensen!" Zijn verstand waarschuwt echter voor de gemeente uitgaven, als thans begroot, te laten batalen.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1973 | | pagina 102