- 6 - op wijzen, dat de grond geschat wordt door onpartijdige deskun digen. De uitkomst daarvan is de waarde en die betaalt de gemeente. Zijn fractie had een zekere vrees omdat onlangs door de voor zitter van een kerkbestuur werd gesuggereerd, dat het bisdom een besluit van dat kerkbestuur geld voor het gemeenschapshuis ter beschikking te stellen, niet zou goedkeuren. Dit blijkt niet juist te zijn geweest, er is wel 10.000,-- betaalbaar gesteld. Het blijkt dus, dat de vrees, die wij destijds in het openbaar hebben uitgesproken op een vergissing heeft berust. Het is juist ook dit in het openbaar te verklaren. voorzitter hoopt, dat thans de raad met het voorstel akkoord kan gaanEr kan echt geen steen gelegd worden, alvorens de raad ook tot aankoop zal hebben besloten. De raad besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel. 14. ONTTREKKING AAN HET OPENBAAR VERKEER VAN EEN GEDEELTE VAN DE HOLDERBERGSEDIJK TE KRUISLAND. i.v.m. aanleg Mark-Vlietkanaa1 Opmerking commissie openbare werken: "De inhoud van genoemd voorstel is voor de heer Laanen aanlei ding te memoreren dat reclamant ook gronden in exploitatie heeft langs de zuidzijde van de Stoofweg en dat in de toekomst wel degelijk moet worden omgereden om de betreffende percelen te bereiken. De commissie stelt zich voorlopig achter de heer Laanen op en kan zich met de inhoud van het voorstel dan ook niet ge heel verenigen. Alszodanig wenst de commissie het voorstel aan te houden." De voorzitter deelt mede, dat, zoals de raad reeds schrif telijk is medegedeeld, een aanvullend onderzoek heeft plaatsge had. Hieruit is een gewijzigd voorstel en concept-besluit ge volgd, 'dat de raad inmiddels is voorgelegd. De heer Laanen merkt op, dat, als straks de nieuwe weg klaar is, betrokkene zal moeten omrijden. Krijgt hij daarvoor schadevergoeding. De voorzitter antwoordt, dat reclamant zijn recht daarop zal moeten waarmaken. Dat zal hij met de provincie moeten rege len. De raad besluit -zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel 15. VASTSTELLING 1. VERORDENING TOT IE WIJZIGING VAN DE VERORDENING, REGELEN DE HET SPRAAKONDERWIJS IN DE GEMEENTE STEENBERGEN 2. VERORDENING TOT IE WIJZIGING VAN DE VERORDENING OP DE HEFFING VAN EEN BIJDRAGE IN DE KOSTEN VAN HET SPRAAKON DERWIJS. Opmerking commissie financiën: "De commissie is niet eenstemmig van oordeel dat de bijdragen moeten worden gesteld op 5,-- per maand. Na enige beraadslaging besluit de commissie in meerderheid te adviseren het voorstel aan te nemen." Voor de voorzitter is dit een heel eenvoudige zaak, omdat het een uitbreiding tot twee uur betreft. De raad besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel.

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1971 | | pagina 6