-5- Dat zou wel eens neer kunnen komen en gevoeld worden als het toezicht houden op kleine gemeenten.- Dan krijgt men een provincie in een provincie en dat kan nooit de bedoeling zijn. De heer VAN POPPEL vindt de opmerking van de voorzitter over de steun van de twee grootste fracties weliswaar juist, maar ziet daaraan graag toegevoegd, dat ook de kleine frac ties achter de mening van burgemeester en wethouders staan. De VOORZITTER neemt hiervan graag goede nota. De heer VAN GEEL leest in de discussie-notadat de burgemeester van de centrumgemeente voorzitter zou kunnen zijn. Bij een samengaan van beide regio's voorziet hij dan wel problemen; er zal er immers één af moeten vallen. De SECRETARIS wijst er op, dat de nota slechts voorbeel den bevat. Er zijn andere figuren denkbaar. Overigens zal er een proeve komen, terwijl ook de regio Bergen op Zoom een radendag met dit als onderwerp zal organiseren. De VOORZITTER zou het een kwalijke zaak vinden als pres tiges en persoonlijke ambities een goed functionerende regio in de weg zouden gaan staan. De heer VAN GEEL is bang, dat de regio-raad te log wordt als 1/4 van de raadsleden daarin zitting heeft. Als ook de oppervlakte van de gemeenten een rol zou spelen dan zou b.v. Steenbergen met de voltallige raad vertegenwoordigd zijn. Hij vindt dan ook het inwonersaantal de beste en billijkste sleutel De VOORZITTER wil graag nog zijn persoonlijke visie prij sgeven Gemeentelijk chauvinisme van de topmensen heeft een optimale regionalisering van de Westbrabantse regio's steeds in de weg gestaan. Ook de vorige week tijdens de radendag is volgens spreker een directe noodzaak tot samenbundeling niet voldoende uit de verf gekomen. Het is kennelijk teveel gevraagd uit te zien boven het gemeentelijk belang en het oog gericht te houden op belangenbehartiging van West-Brabant in groter verband Spreker wil nadrukkelijk stellen, dat de verhouding Etten-Leur/Steenbergen altijd zeer goed is geweest en nog steeds is. Hij heeft- respect voor de wijze, waarop Etten-Leur met de financieringsmiddelen, die deze gemeente van de rege ringen de Quaaij, Marijnen, Cals en de Jong heeft ontvangen, heeft gewoekerd. Zij heeft volgens goed koopmansgebruik de stimuleringsgelden besteed aan industrialisatie, cultuur en sport. "Hij betreurt het, dat Etten-Leur thans geen enkele regionale binding heeft en hij acht het de overweging waard Etten-Leur als auditor de vergaderingen van de regio te laten bijwonen. Zoals de grote nieuwe Zeeuwse gemeente Reimerswaal dat.ook reeds doet, 5,. BOUWRIJPiiAKEN VAN EEN TERREIN AAN HET DOKTERSDREEFJE, STEEN BERGEN t.fa.v. de bouw van 30 bejaardenwoningen De heer HOENDERVANGERS heeft de situatietekening "bekeken Hij meent, dat deze geen rekening houdt met een aanwezig ob-

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1971 | | pagina 39