notulen gemeente Steenbergen openbare vergadering van de raad gehouden op donderdags 4 februari 1971 om 19.00 uur in de raadzaal aanwezig Mr. J.M. van der Meer M.C.G. Herbers AJ Jansen voorzitter wethouder wethouder J.C. Bëkx mej J.A.W. van Eekeren M.Fvan Geel A.J. Heijmans C.W. Hoendervangers L.G. van de Kar C.A. de Klerck J.C. Laanen C.F.J. Ookms J Avan ftoppel E.J. Smout C.A. van Tilburg D.C.F. Vogelaar P.A. van Leest secretaris 1. OPENING. De voorzitter opent de vergadering met het gebruikelijke gebed Nieuwjaarsrede De voorzitter wil graag de vooruitzichten, althans de voor nemens, voor het jaar 1971, welke in brochure-vorm aan darraads- leden en de pers is uitgereikt, voorlezen. (Dit geschiedtj het "jaaroverzicht 1970 en vo#>uitZichten 1971" worden als bijlage bij de notulen gevoegd, red.) De heer Hoendervangers dankt de voorzitter namens zijn fractie voor deze keurige samenvatting. Hij wil echter nog graag één opmerking maken. Te verwachten is, dat in 1971 beslist zal worden over de tweede nationale luchthaven. Is het dan geen zaak om op korte termijn het standount van de gemeenteraad te bepalen na een uitvoerige gedachtenwisseling en een excursie naar Schip hol. De voorzitter is van mening, dat een stellingname door de raad op dit moment niet gewenst is. Wel gelooft hij, dat het zin heeft, dat de raad langs alle mogelijke manieren bevordert, dat deze materie zo uitvoerig mogelijk ter discussie wordt gesteld, ook onder de raad. Daardoor wordt het mogelijk, dat ds zaak door zichtig wordt en stellingname kan plaatsvinden. Stel, dat men deze vergadering gevraagd zou hebben: "stem over de luchthaven", om er vooral op tijd bij te zijn, dan zou de een zeggen"geluids hinder" en de ander:"hoger inkomen". De een zou zeggen"eindelijk zal de pendel teruggedrukt worden", de ander zal op de risico's wijzen. Dit zijn punten, waarover u geen discussie nodig hebt.

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1971 | | pagina 1