m - 13 - De VOORZITTER repliceert, dat "bokken schieten" iets anders is dan een "scheve schaats rijden". Iedereen die werkt kan een bok schieten. Een scheve schaats rijden duidt op iets anders. 3. Verwarming zwembad (mej. van Eekeren) mej VAN'. EEKEREN vraagt of er terzake al stappen on dernomen zijn. Anders is zij bang, dat er enkele duizen den aan subsidies zullen worden gemist. De VOORZITTER beaamt, dat inderdaad het nodige is verricht. 4. Subsidie Karnavalsvereniging De Heen (mej. van Eekeren) Mej. VAN EEKEREN is benaderd door de karnavaIsvere- raging De Heen, die geen subsidie zou hebben gekregen. De SECRETARIS heeft het al gehoord. Voorzover is na te gaan is de aanvraag niet ontvangen. De VOORZITTER zegt toe, dat een duplicaat aanvrage onmiddellijk na ontvangst in behandeling zal worden geno men. 5. Kerstboomverbranding Chr. van Tilburg) De heer VAN TILBURG komt terug op zijn verzoek van vorig jaar. Toen was het te laat om dat te organiseren. Hij- vraagt of het nu wel geregeld zal worden. Wethouder HERBERS deelt mee, dat bSw inmiddels met de directeur gemeentewerken de verbranding hebben bespro ken. De kerstboomverbranding zal op 3 januari a.s. plaats vinden. S. G1adhei dsbestrijdi ng Krui si and Chr. v.d. Kar) Omdat~Kruisland wat laat in de route valt zou de heer VAN DE KAR willen voorstellen om op het opslagterrein- tje in Kruisland strooimaterialen op te slaan,zodat de mensen zelf waar dat nodig is de gladheid kunnen bestrij den. De VOORZITTER zal deze suggestie aan gemeentewerken doorgeven. Mogelijk, dat men kans ziet vanuit een tweede standplaats te opereren. Dit is echter een organisatorischs kwestie, die hij graag aan gemeentewerken wil doorgeven. Iedereen zo maar maar materiaal meegeven zal wel moeilijk zijn. De heer van de Kar zal hierover worden ingelicht. 7. Viering 700-jarig bestaan (hr. Heijmans) De heer HEIJMANS heeft gelezen en gehoord dat er in Welberg en De Heen geert vereniging is uitgenodigd voor een bespreking. Men betreurt dit. De VOORZITTER weet, dat er meer omissies gemaakt zijn bij het uitnodigen. De gemeente is begonnen met het houden van een enquête in Steenbergen er daarbij wel van uitgaande, dat van lieverlee alle verenigingen om mede- werking zou worden gevraagd. De vergaderzaal is echter te klein om alle verenigingsdeputaties te kunnen bevatten. Het was dus een begin. Op de verenigingen in Kruisland, Welberg en De Heen zal dus zeker nog een beroep worden gedaan om hun inbreng te leveren. Spreker richt graag een excuus aan die verenigingen, die geen uitnodiging ontvin- gen. Het was geen kwade wil. De heer VAN TILBURG wil hieraan toevoegen, dat het

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1971 | | pagina 147