m - 20 - KANAALSCHAP DE EENDRACHT De VOORZITTER meent, dat deze kwestie reeds bij de beantwoording aan de heer Ooms voldoende is uit gesproken STADSONTWIKKELING De VOORZITTER wil vooraf opmerken, dat b&w open staan voor elk initiatief en alle suggesties. BSw hebben hun deskundigen in planoloog en sooiograaf Tegenspel is alleen maar nuttig. Uiteindelijk beslist de raad De heer HOENDERVANGERS vraagt of b&w bereid zijn een alternatief plan op te stellen. iipf-s T~^* De VOORZITTER kan mededelen, dat b&w bereid zijn i'een alternatief plan op te stellen. De VOORZITTER kan mededelen, dat b&w graag ^2»'u,?** voorstellen en suggesties, ook van de door de heer Hoendervangers genoemde commissie, tegemoet zien. Er zijn al veel nota's en studies klaar. Er wordt steeds gestudeerd en langzaam ontstaat er een concept-rap port De heer HOENDERVANGERS meent, dat zijn vraag wordt ontweken. Het gaat hem n.l. om de situering van 5 ha. industrieterrein. Hetzelfde geldt t.a.v. de ligging van de Midden-Brabantroute. Hiervan ver wacht hij echter niets meer. De VOORZITTER antwoordt dat de Midden - Brabant - route een regionale kwestie is. Hij wil hierop graag terugkomen, zodra hij de mening van de planoloog kent. De overige wensen, welke de algemene beschouwin gen aangevenzijn alle positief. B&w kunnen daar vol ledig achter staan. 3.. ANTWOORD aan de heer van Tilburg (P.N.S.3 TWEEDE NATIONALE LUCHTHAVEN De VOORZITTER erkent, dat het opschorten van de beslissing inderdaad de handen bindt. Met Reimerswaal wordt doorgegaan, opdat straks de regio niet met lege handen staat Afgelopen maandag heeft spreker een openbare vergade ring in Rotterdam van het zeehavenoverlegorgaan be zocht. Daar werd de situering van een 2e nationale luchthaven in zuid-west-Nederland behandeld. Brabant heeft duidelijk kenbaar gemaakt, dat het volledig wil worden geho.ord en gekend. Groot winstpunt mag de openbare behandeling worden genoemd. Hij raadt af een eigen onderzoek in te stellen. Dat-wordt gedaan door een speciale commissieHet is wel zaak de studies ter inzage te krijgen, De heer HOENDERVANGERS vindt het verstandig om alvast een klein bedrag op de begroting te plaatsen. Hij zelf dacht aan 1.000,--, de commissie wil 5.000,-- voteren.

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1971 | | pagina 130