15 januari 1968 AGENDAPUNT BLADZ. Opening l Beëdiging raadslid C. F. J. Ooms 10 Vaststelling notulen 10 Ingekomen stukken11 Goedgekeurde, verdaagde en onthouden besluiten 12 Voorstel uitbreiding rijwielstalling Maria Reginaschool 14 Voorstel verlening medewerking ing. art. 72 L.O.-wet 1920 tot aan schaffing van meerder meubilair voor de Maria Reginaschool 15 Voorstel verlening medewerking ing. art. 72 L.O.-wet 1920 tot vervanging gaskachels door C.V. in de St Antoniusschool 15 Voorstel verlening medewerking ing. art. 72 L.O.-wet 1920 tot plaatsing wastafels in St Antoniusschool 17 Voorstel tot het maken van bezwaar tegen ontwerplijst beschermde monumenten 18 Voorstel tot verstrekking subsidie Stichting Protestants Interker kelijk Centrum voor Sociale Arbeid in de Westhoek van Noord- Brabant 20 Voorstel tot afschaffing elektriciteitsbelasting m.i.v. 1 januari 1968 21 Voorstel benoeming lid Commissie van Advies voor verlening studie beurzen 23 Voorstel herziening raadsbesluit 18 juli 1967 tot aankoop panden Vleeshouwerstraat 8 en Schoolstraat 2 24 Voorstel toestaan crediet meubilering gemeentehuis 28 Voorstel tot betaling salaris hoofdleidster Kleuterschool Zuid maan den 16 aug. t.m. 31 dec. 1967 29 Voorstel benoeming raadslid in sportraad 31 Voorstel om raadslid C. Ooms te benoemen tot lid Commissie Openbare Werken 32 Voorstel tot intrekking van raadsbesluit 16 juni 1960 tot wijziging uitbreidingsplan in onderdelen „kom Steenbergen" en vast stelling van zgn. voorbereidingsbesluit gedeelte van in die wijzi ging begrepen gebied 33 Voorstel beschikbaarstelling crediet t.b.v. gasbedrijf voor aanschaf fing van 60 warmwaterapparaten 34 Voorstel beschikbaarstelling crediet verbetering sportterrein Kruisland 36 Voorstel tot overdracht van een perceeltje grond aan Chr. Hoender- vangers en C. Nijssen 37 Aanbieding gemeenterekening 1965 en die der bedrijven over 1965 38 Rondvraag38

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1968 | | pagina 1