AGENDA Raadsvergadering 10 februari 1966 fc! Opening Rede Burgemeester Vaststelling notulen Ingekomen stukken Goedgekeurde besluiten Voorstel om B W te machtigen tot het verhu ren, verpachten of op andere wijze in ge bruik geven van gemeente-eigendommen 21 Voorstel tot wijziging intercommunale IZA- regeling Voorstel tot toekenning bijdrage in verkavelings- kosten Kruisland Verstrekking subsidie Prot, Stichting voor Maat schappelijk Werk en Gezinszorg Zuid-West- Brabant Voorstel tot wijziging subsidie-regeling Krurs- verenigingen 1964 Voorstel beschikbaarstelling subsidie r.k. Cen traal Instituut voor Opleiding Sportleiders te Sittardw6 Voorstel tot participatie in n.v. Vliegveld Seppe 28 Voorstel tot vervroegde uit-pacht-neming van gronden Voorstel tot uit-pacht-neming volkstuinen 29 Voorstel tot verkoop grond aan R. J. van Mer- riënboer Voorstel tot aankoop en uit-pacht-neming van gronden en tot aankoop van 3 woningen 32 Voorstel tot het doen van aanvrage herziening vergoedingen voor het bijwonen van raads vergaderingen enz35 Voorstel tot toestaan crediet voor onderzoek naar waterstaatkundige gevolgen voor de haven enz. als gevolg van de Deltawerken 36 AGENDAPUNT BLADZ. 1 fi 1 fi Of)

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1966 | | pagina 1