AGENDA Raadsvergadering 18 februari 1964 Agendapunt bladz. Opening Vaststelling notulen1 Ingekomen stukken Goedgekeurde besluiten Voorstel tot machtiging aan B. W. tot het aangaan van kasgeldleningen en het afsluiten van rekening-courant overeenkomsten Voorstel om B. W. te machtigen tot het verhuren, ver pachten, enz. van gemeente-eigendommen15 Voorstel tot herziening vergoedingen voor het bijwonen van raadsvergaderingen, enz16 Voorstel tot aanwijzing lid en plaatsvervangend lid con- tactraad Stichting Welvaartsbevordering 17 Voorstel tot vaststelling voorschotten ingev. art. 101 bis der L.O.-wet 1920 voor 1964 19 Voorstel tot verlening voorschotten op de z.g. eigendoms vergoeding ingev. art. 126 der kleuteronderwijswet t.b.v. de bijzondere kleuterscholen voor 1964 21 Voorstel tot vaststelling verordening tot regeling bezoldi ging vakonderwijzers aan bijzondere scholen 23 Voorstel tot verlening van medewerking ingev. art 72 der L.O.-wet 1920 t.b.v. de r.k. meisjesschool Welberg i.v.m. aanschaffing leer- en hulpmiddelen, enz24 Voorstel tot het verlenen van voorschotten voor 1964 ingev. art. 75 der kleuteronderwijêwet 25 Voorstel tot onbewoonbaarverklaring woning Visserstr. 11 26 Voorstel tot onttrekking weg aan het openbaar verkeer 27 Voorstel tot aankoop gedeelte perceel van het waterschap „De Gewijzigde Cruijslandpolders" 30 Voorstel tot het beschikken op vier verzoeken om subsidie 30 Voorstel tot ruil grond met H. van Broekhoven35 Voorstel tot verlening geldlening aan Stichting Dorpshuis, Kruisland 57 Rondvraag58

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1964 | | pagina 1