omstreeks dé feestdag van St. Petrus en Paulus. Dat is tradi tie geworden. Is er nu verband te zoeken of te leggen tussen de plechtige viering van de feestdag van de H. Cornelius en de kermis? Ik betwijfel dit ten zeerste. Het bevreemdt mij ook, dat het verzoek is mede onder tekend door het bestuur van het parochieel sociaal charita tief centrum. Welk verband is hierin nu te zoeken? Ten slotte vraag ik me af of er overleg is gepleegd met de belanghebbende groe pen in deze. Ik heb zo het idee, dat deze categorien-de gevraag de regeling alleh behalve op prijs stellen. Het staat voor mij vast, dat de bevolking van Wel berg in overwegende meerder heid gekant is tegen wijziging van de kermisdata. Er is blijk baar geen rekening gehouden met hetgeen onder de bevolking leeft. Van enige enquete on der haar is mij althans niets gebleken. Waar het verzoek geen steun vindt in de opvat ting van 90 pet. der bevolking, kan ik aan de inwilliging daar van mijn stem niet geven. dhr. JACOBS. Ik deel de me ning van de heer Gilden. 90 pet van de bevolking is er tegen. Zou het niet in de bedoeling liggen twee kermissen te krij gen? De feestdag van de pa- troonheilige der kerk aan een kermis te gaan koppelen voegt m.i. niet. Waar deze feesten el ders samenvallen, is dat histo risch zo gegroeid. Daarvan is hier geen sprake; integendeel. Laat ons de datum maar hou den zoals die nu is. Dhr MARIJNISSEN: Dhr Gilden doet een beroep op een 50-jarige traditie en hij meent geen verband te kunnen zien tussen een kerkelijk feest en een kermis. Dit moet ik'betwis ten. Een kermis is historisch gegroeid uit een kerkelijk feest 15

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1956 | | pagina 61