dig bent, wil 'ik ook gaarne Idle dank onzer fractie ovedbreng-cn voor bet vel® gezamenlijk® werk in de diverse co-mm|iisisi®s dn in de raad tot stand gebracht- Of schoon de auderc ledien h°t met Uw mening niet altijd nens waridn, hebben onz® discussiies dikwijls g-el-eid tot constructieve voorstel- ten- Het is jamm®r3 dat juist id® jongeren redds ld® tw®®d® ons college v®rjat®n, nadat zij waren ingewerkt- Ik hoop, dat ide mogelijkheid gevonjd'% kan wor den, dat. uit Uw fractie wed!ero<m een jong lid afgevaardigd kan worden. Ik wens U v®rder h®t al lerbest® td®. dhr. JACOBS. Ook ik wans de heer Gabriels in Canada alle goeds toe- Ik h®b steeds waar dering gehad voor ld® kotrrekt» wij ze van optreden bij id® divers® besprekingen- Ook in id® Verschil- ilenlde organisaties h®b ik reeds met waardering over U hoir®n spreken- Ik w®ns U v®rd®r v®®1 succes en ik hoop, dat U idaar net zo goed zuilt kunnen wiCrken als U hier gedaan hebt- dhr- KOENRAADT. Vioor U raadslid was bedde ik U ui®t, idoch met veel geno®g®n ®n sym pathie jheb ik U lenen kenden ©n achten- U hebt steeds getoond een go©d raadslid t® zijn- Ik vind het daarom jammer, dat U ons zo- spoedig gaat verlaten- Ik w®ns U en de Uwen het b®st® toe in Canada ien ik twijfel ier ni©t aan, of U zuilt ook daar weldra ©en vooruitstrevende' houldimg tentoon spreiden* i VOORZITTER- Vender is inge- kóm©n het volgend0 schrij-v©n v;ain het oud-raadslid dhr- M- J G de Jong- Het zij mij vergund om ;aïs oud-raatlsiid op schriftelijke wijze aan de/C bijzonder® vergade ring ideel t® n®m©n- Ik slluit mij laan bijl de hartelijk® woorden van afscheid idie thans zonder twij fel tot dhr. (iubreëls gericht worden- Ik hoop, geacht® ogd-col üiega, dat het U in Canada voor- 4

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1956 | | pagina 4