'loop blijkt de ijverige werklust op veleriei gebied- Van jongs af was- hij een levenslustig iemand, die allies trachtte te bevorderen wat voor leiön bloieidnd verenigingsleven va|n belang was. Hij bewoog zich zowel op maatschappelijk afs cul tureel l,ertein- Verd®r heb ik hem leren kdnndn als raadslid en als zo-danig ook weten tie waarderen- Bij besprekingen beoordeelde hij alles voorzichtig en, zorgde ®r w®] voor niemand tie kwietsien- Als lid van de fimautiële commissie kreeg hij weidra een ldi!epier inzicht in ide belangrijkst® aangelegenheden.- Die goed© ddviieziem van tiPz© com missie vergenrakk6lijkt®n ten zeer stie ide taak van ons college. Zijn kwaliteiten waren niet a!iee„ bij het dagelijks bestuur maar ook bij de raad hoog aangesl agen- Bij dit afscheid kan ik U niiet anders dan alle goeds toiewdnsdn, daarbij de hoop uitsprekende dat U 'öen goede toekomst tegemoet zult mogen gaan. dhr- VERBEEK- De Voorzitten heeft uitvoierig de persoon van dhr. Gabreëls geschetst, doch als fractiegenoot wil ik toch gaarne een kort woord tot het scheidend'1 raadslid richten- Bij Ide laatste verkiezing werdeln wij samen als raadslid gekozen e® wij hiebb©n steeds getracht, mct terzijde stel ling van partijpolitiek, het alge meen belang zo goieid mogelijk te dienen- Aan de goddie rus tige sfeer bij de raadszittingen hebt U zeker (het nodige bijgedra gen- l U iaat niet alleen in de ra,ad, doch ook in het verenigingsleven iaën grote leemte achter, qn de door Uw vertdek opiepgevalHen functies zullen niet zo gemakke lijk te vervullen zijln,* Ik hoop, dat Uw enthousiasme niet teleur gesteld zal worden dn Idiat U ginds vindt, wat U er van verwacht- Goed succes dn v©el gelnk wens ik U toe ïn Uw nieuw® Vaderland- idhr- BERBERS- Het Boet mij 2

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1956 | | pagina 2