betering van de duiker aan de Kade op het provinciaal plan 1957? VOORZ. Ik meen van wel. Ik zal informeren. dhr. VOGELAAR. In ver band met verwijdering van brandweer materiaal te de Heen hebt U toegezegd dat er enkele brandblusapparaten zullen wor den geplaatst. Dit is nog niet ge schied. VOORZ. De opdracht is toch gegeven. U kent de voorgeschie denis. Ik zal er de opperbrand- meester met spoed op attende- dhr. MARIJNISSEN. Zijn er brandblusmiddelen in de land bouwschool aanwezig. Zo neen. wilt U dan daarin voorzien door schuimblusapparaten. VOORZ. Ik zal het laten na gaan en zo nodig voorzieningen doen treffen. dhr. AKKERMANS. Ik dank al degenen die hebben medege werkt aan de totstandkoming van de nieuwe weg over de Heijdijk. Velen bij ons vroegen zich af of ze wel Steenbergena ren waren. Nu is die mening ra dicaal gewijzigd. Voor de straat verlichting zijn reeds opmetin gen verricht. Hoe staan de za ken nu. VOORZ. Dit werk komt spoe dig in uitvoering De voorzitter sluit hierna de vergadering met het gebruike lijke gebed. Vastgesteld de L—W. 1957, f) Voorzitter

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1956 | | pagina 136