den ingelicht hoe de verhuur is geregeld. De 2e afdeling merkt op dat 't sportterrein te Kruisland blij kens de toelichting aan ver schillende verenigingen is ver huurd. Alhoewel B. en W. ge machtigd zijn tot het verhuren van bepaalde eigendommen hadden de leden er prijs opge steld dat de raad deze inge- bruikgeving eerder had verno men. De leden verzoeken B. en W. in het vervolg van alle ver huringen en verpachtingen tij dig kennis te geven aan de raad VOORZ. De verhuur van het sportterrein te Kruisland is nog niet definitief geregeld. Met en kele kleinere verenigingen zijn afspraken gemaakt inzake de voor het gebruik te betalen vergoeding. Door de nieuw op gerichte voetbalclub 60 le den) is ons thans verzocht het terrein te mogen huren waarbij het bestuur zich bereid ver klaart een regeling inzake me- degbruik door de andere ver enigingen uit Kruisland te aan vaarden. Wij zijn voornemens zo mogelijk op dit verzoek in te gaan, doch over de voor waarden moeten wij ons nog beraden, aangezien dit verzoek ons pas eind vorige week be reikte. dhr. MARIJNISSEN. Ik zal t.z.t. gaarne vernemen hoe deze verhuur aan de voetbalclub is geregeld; ook welke vergoe dingen de andere verenigingen betalen. VOORZ. Voor dit sportter rein is een beheerscommissie ingesteld. Ik acht 't beter 't be heer in handen dezer commis sie te laten in plaats van in han den van de voetbalclub, zulks ter voorkoming van subjectie ve beoordelingen, dhr. HERBERS. Ik werd staan de gehouden door een lid van de voetbalclub Kruisland, die nogal bezwaren opperde tegen 50

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1956 | | pagina 128