raadsafdelingen is ernstig mis noegen geuit over de vernielin gen die steeds weer worden ge pleegd. De toenemende balda digheid eist krasse maatregelen. Is 't niet mogelijk dat we onder gemeente-politie komen te res sorteren? We hebben een goed corps. Ik geloof dat het bij de leiding schort. Daar moet iets scheefs ziten. We zullen dus moeten beginnen bij die leiding bij de politie. Elders hoort men toch niet van zo grote baldadig heid. Voor wat hier allemaal gebeurt moet een oorzaak aan te wijzen zijn. Het wordt steeds erger. We kunnen wel blijven klagen, maar daar komen we er niet mee uit. Een mogelijkheid om gemeente-politie te krijgen moet m.i. worden benut. VOORZ. De politiewet komt vermoedelijk deze zittingspe riode in de Staten Generaal. We zullen eens zien hoe hierop gereageerd wordt. dhr. HERBERS. Ik zeg niet dat de politie niet goed is. In tegendeel dit corps is uitste kend. Ik heb het gevoel dat de groeps-leiding hier ter plaatse niet in goede handen is. Het spijt me dit te moeten zeggen, maar zo kan het toch niet lan ger. dhr. MARIJNISSEN. Op de keuze rijks- of gemeente-politie zal de Burgemeester invloed kunnen uitoefenen. Ik hoop op de invloed van de Voorzitter. VOORZ. Dit probleem heeft vele facetten. Het zou te ver voeren deze hier aan de orde te stellen. We zullen de reactie op de politiewet moeten afwach ten. Hoofdstuk VI wordt hierna z. h. s. aangenomen. HOOFDSTUK VII. Eigendom men niet voor de openbare dienst bestemd. Volgnummer 135 De toelichting bevat aldus 48

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1956 | | pagina 126