meente meen ik in tegenstelling tot de opvatting van B. en W. dat in deze noodzakelijk bezui nigd zal moeten worden. Ik heb dan ook bezwaar tegen deze scherpe verhoging, waartegen Ged. St. ook wel bedenkingen zullen opperen. Ik wens geacht te worden tegen deze post te hebben gestemd. Volgnummer 268 Volgens de leden van de 2e afd. dient er bij vernieuwing naar gestreefd te worden dat beter materiaal wordt gebruikt. Het is opgevallen dat verschillende putdeksels uit cement of beton bestaan, die gemakkelijk stuk gaan of waarvan stukken af springen. Indien daartegen van Ged. Staten uit bezwaar ge maakt wordt ware te overwe gen of het geen aanbeveling verdient in beroep te gaan. VOORZ. Omtrent deze aan gelegenheid zullen wij ons doen voorlichten door O.W. Zou het inderdaad doelmatiger zijn an dere materialen te gebruiken dan zullen wij dit zeker bevor deren. Volgnummer 276 De leden van afd. 2 zouden gaarne worden ingelicht, waar aan het te wijten is dat in te genstelling tot wat in het voor stel omtrent de aanschaffing van een roltrommelwagen werd Vermeld, de loonkosten voor de gemeente reiniging met 53Ö0 zijn gestegen. VOORZ. Wij menen uit het gerapporteerde te moeten op maken dat de leden dezer raads afdeling aannemen, dat de ver hoogde loonkosten een uitvloei sel zijn van het ingebruiknemen van de roltrommelvuilniswagen Dit is zeker niet het geval. De steeds verder gaande stadsuit breidingen en het steeds meer ook in de buitenwijken doen op halen van huisvuil zullen het noodzakelijk maken een werk- 46

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1956 | | pagina 124