middelen te betalen, onge acht de beslissing van de Mi nister. Doordat getroffene de conse quenties van bedoelde over dracht wil aanvaarden, bestaat naar dezerzijdse mening geen bezwaar aan Wed. van Meer te verkopen een gedeelte van Sec tie W 2180 gelegen aan het Dok tersdreefje." Bij raadsbesluit van 25 septem ber 1950 is daartoe besloten. Nu Sectie V 867 niet is ont eigend, blijft dit perceel, be stemd tot agrarisch gebied, waarop niet mag worden ge bouwd, eigendom van J. van Tilburg. Rijst de vraag of deze grond - dient te worden aangekocht: A. tegen een prijs van 1.50 per nj2. Afgezien van het feit, dat aankoop met het doel betrok kene schadeloos te stellen, in verband met het hiervoor opge merkte, bedenkingen ontmoet, menen wij, dat bij de bepaling van de vraagprijs voor de bouw grond aan het doktersdreefje, ter dege rekening is gehouden met de bijzondere omstandighe den, waarin betrokkene ver keerde De grond aan het Dokters dreefje is destijds aangekocht voor 2.— per m2. Rekening houdend met de kos ten van bouwrijpmaken op hoging zou de verkoopsprijs reeds zijn te stellen op ƒ4.- per m2. Voor verzoeker is slechts 2.50 per m2 bedongen, in welke vraagprijs dus reeds een finan ciële tegemoetkoming is ver disconteerd. Wij menen dan ook niet tot deze aankoop te mogen advise ren. B. tegen de werkelijke waarde van de grond De gemeente heeft voor het perceel V 867 geen bestemming 29

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1956 | | pagina 107