)hl OPENBARE VERGADERING van den Gemeenteraad op Donderdag 20 Febr. 1947 Tegenwoordig de Heeren H. J. Hop pen b r ou wers Weth.)Jac. Delbez (Weth.)- P. J. G. Koen- raadt; W. F. Gilden; Adr. Loos; P. J. C. Swagemakers; W. v. d- Kieboom; W. Godterie; A. er- rijk Ant. Voorhieyen; P. J. Se- brechts; A. v. d. Velden en Aug. Huibregts. Afwezig de Heeren J. J. v. Nieuwenhuijzen (met kennisgeving en P. C. J. v. Hooidonk. VOORZ.: Mr. Dr. L. de Gou SECRETARIS M. v. Bergen (waarnemend) De VOORZITTER opent de ver gadering met het gebruikelijke ge bed. VOORZ. Bij den aanvang van deze eerste zitting gevoel ik be- hoefte U allen een voorspoe- dig Nieuwjaar toe te wensdhen. Mede namens mijn eehtgenoote /- dank ik u voor de individueel mij toegezonden nieuwjaarswen- s elven. VASTSTELLING NOTULEN De notulen der vergadering van 20 December 1946 worden z. 'li. s. onveranderd goedgekeurd. 2. VERZOEK van het Bestuur der R. K. Meisjesschool' te f Welberg om medewerking ex artikel 72 der Lager Onder- wijs wet 1920 voor aankoop i>. van een kachel. VOORZ. Blijkens mededeeling vttn Lol an den Inspecteur van liet lager onderwijs worden door deze aan vrage de normale eisehen aan het geven van onderwijs niet over schreden. Uit financieel oogpunt bestaat

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1947 | | pagina 1