t J-t>-/ lp£ NOTULEN GEMEENTERAADS VER GADERI NG -v tl Openbare vergadering van den tijdelijken Raad der gemeente Steenber gen op Vrijdag 14 September 1945 des voormiddags te 10 uur. Tegenwoordig de heerensW.v.dKieboom,J.DelhezW.Goderie,Ant.Voonheijen, A, Verri jkA. v. dV el den0 j. .van Erp ,C .Ph Vogelaar,H.J .Hoppenbrouwers W. F. Gilden,JJvan NieuwerhuijzenLMAvan Loon,PJG.Koanraadt,A.G.J.Moors en PJCSwagemakers(Wethouder) Voorzitter: de Burgmeester J0A.SimonsSecretaris J.L.M.Jurgers. De voorzitter opent de vergadering met het gebruikelijk gebed. 1Voorzitter.Alvorens de Heeren hun functie als raadslid kunneo a- vangen dienen zij eerst in mijne handen de in artikel 45 der gemeente wet voorgeschreven eeden af te leggen. Alle leden verklaren zich daartoe bereid en leggen vervolgens in hand en van den voorzitter de in art. 45 der gemeentewet vervatte zuivo— rings- en ambtseed af. - Heeren Leden van den Raad Het is voer mij een bijzonder genoegen vandaag als voorz. de eerste vergadering van den nieuwen Raad der gemeente Steenbergen, zij het dan een Tijd el ijk en gemeenteraad genoemd, te mogen presideren en U als leden van den Raid te mogen installeer en. Zooals U allen wel bekend is, heeft de totstandkoming en vorming van oden tijdelijken gemeenteraad veel strijd doen opwaaien en de el of- niet. wenschelijkheidde juridische aanvechtbaarheid van den nood-ge meenteraad hebben den laatsten tijd velen pennen doen vloeien. Men kan hierover al dan niet van meening verschillen, een onmisken baar feit is het ec.hter, dat door de instelling van dezen tijdelijken. gemeenteraad weer een stap verder gezet is op den terugkeer naar den democratischen bestuursvormSedert het herstel van onze onafhankelijkheid in 1813 immers heeft het volk medezeggingschap gehad in 't gemeentelijk bestuur.Deze democratische karaktertrek van ons volk om mede te willen besturen en om te oordeelen over alles wat de overheid betreft is cck in afgeloopen jaren blijven voortleven in ons volk,doch de gemeentelijke bestuursorganen, zooals die in de naar 't ontwerp va.n Thorbec-kcin 1851 vastgestelde gemeentewet worden, aangediend als de Raad en bdt. inga van É.enW.,zijn door bezettende overheid in de oorlogsjaren geheel uit geschakeld ,overomkomstig het door de Duitschers gepropageerde en even eens in praktijk gebrachte leiderssysteem. Reeds kort na de bevrijding van het eerste gedeelte van ons land is overwogen de mogelijkheid om het volk wederom in een of andere vorm -te doen deelnemen aan 't gemeentelijk bestuur. Het K.B. van 5-9-1944,.houdende v aststelling van het besluit tij •-- lijka voorziening bestuur provincies en gemeenten( S tbl E 86 bevat in'art. 5 de bepaling, dat het college van B.en W. tot aan het tijdstip,w ar op de raad weer voor het eerst in vergadering bij eenkomstalle bevoegd heden van den Raad uitoefent, terwijl dit college dan bovendien nog de bevoegdheden bezit,welke het,aan de gemeentewet ontleent. Hierdoor werd dus niet alleen het college van B. en W. weer in eere hersteld, doch het ontving bovendien grootere tueer uitgebreide bevoegd heden, als het vmrheen aan de gemeentewet kon cntleenen. De vraag of het niet wenschelijk zou geweest zijn reeds toen ter stond wederom de beide bestuursorganen in het leven te roepen, moet ont kennend worden beantwoord, omdat het technisch en politiek onmogelijk was tot vaststelling van een gemeenteraad te komen.Daarenboven .was het gunstiger,- en de praktijk heeft zulks ook bewezen- voer een klein col- lege,gelet op de nog abnormale tijdsomstandigheden,vruchtbaar werk te leveren en snel te handelen, als voor een vele leden tellend bestuurs orgaan, dat slechts bij normale verhoudingen op de juiste wijze de ge- meenterechtelijke bevoegdheden kan uitoefenen. Nu inmiddels weer in het' grootste gedeelte van ons land meer nor male verhoudingen zijn ontstaan, zijn ook daarmede de zuiver gemeente-- l13.ee bestuursvraagstukken meer en meer op den voorgrond getreden. Zulks is dan, mogen we veronderstellen, voor onze regeering aan leiding geweest tot het verschijnen van het K.B. van 12 April 1945,.ik zcu bijna zeggen t berucht geworden K.B. E 45, dat in deze een oplossing zij het dan een noodoplossing brengt. Het is hier niet in de plaats en ook thans niet het c.ogenblik cm ;e gaan discussie ai over de vraag of het voormelde K.B. P 45, dat in

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1945 | | pagina 1