81 5 SEP. 1939 dhr. DELHEZ. We zitten hier momen teel met veel arbeiders afgevaardigden, die wanneer er werkgelegenheid is, overdag bezet zijn. Met andere leden is dat even eens het geval. Is het nu niet mogelijk om een paar dagen voor de vergadering gelegenheid te geven om 's avonds de stukken te komen inzien. VOORZ. Daartegen bestaat geen enkel bezwaarindien dit verzoek vroeger was gedaan zou het eveneens toegestaan zijn. dhr. VAN HOOIJDONK. We hebben op den Welberg en omgeving prachtige wegen gekregen ik heb daaraan in een vorige zittingsperiode zelf nog kunnen ynedewer- ken. Nu heeft men op den Laurentiusdijk (tusschen de woning van Raaijmakers en liet eerste huisje op den Laurentiusdijk) een proef genomen om er grove grint over te strooien. Nu is het precies een grintweg, terwijl het toch een teerweg is. Hij regen staat de weg vol plassen, want het water kan niet afvloeien. Deze proef schijnt dus wel een mislukking te zijn. Ik zou dus willen aandringen op verbete- ring. VOORZ. We zullen dit geval eens be spreken met de Commissie voor Openbare Werken. dhr. VAN NIEUWENHUIJZEN. Is het niet wenschelijk om óp de Kom weide een paar banken te zetten. Ik geloof dat dit een tamelijk rustige plaats is waar moeders met hun kinders zouden kunnen vertoeven, 't Is weliswaar geen speelplaats, maar de kinderen kunnen er toch zonder gevaar worden bezig gehouden. VOORZ. Ik geloof niet, dat daar eenlg bezwaar tegen bestaat. We zullen Uw wensch doorgeven naar de Commissie voor Openbare Werken. Hierna niemand meer het woord ver langende sluit de Voorzitter de openbare vergadering. Vastgesteld in de openbare vergadering van den e Voorzitter, De Secretaris,

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1939 | | pagina 83