'ct~ 3-. 21 APR. 1939 -M <sfl* vormde Gemeenten Kruisland en Steenber gen, tesamen vergaderd met de Colleges van Kerkvoogden en notabelen alsmede met het College van regenten van het Nederduitseh Hervormd Weeshuis Vernomen hebbende dat door den Edel A htbaren lieer Burgemeester der ge rm-cnte Steenbergen voor de raadzaal van het nieuwe gemeentehuis een kruisbeeld ten geschenke wordt aangeboden alhoewel met waardeering kennis ge nomen hebbende van de motieven van dit geschenk, gelijk deze zijn uiteengezet in eens ehrijven van den Burgemeester aan de Predikant J. K. van den Brink, het- welkt er kennis van de vergadering werd gebracht Overwegende echter, dat gezien de bij zondere gereformeerde traditie waarbij het grootste protestantsche volksdeel hier te lande leeft, het plaatsen van genoemd kruisbeeld in een voor alle bevolkings groepen bestemde openbare localiteit door de meerderheid der protestantsche bevol king niet als een algemeen christelijk sym bool kan, worden begrepen en gewaar deerd overtuigd zijnde niet te spreken in een geestv an onverdraagzaamheid, maar inte gendeel van oordeel zijnde, dat de onder linge verdraagzaamheid en eerbiediging wederzijdscher overtuiging qp openbaar terrein gebaat is door het vermijden van hetgeen als uiting van een bepaalde gods dienstige meening kan worden gevoeld geven eerbiedig aan U ter overweging aan den Burgemeester te verzoeken om, gelijk voor eenigen tijd in een dergelijk geval te Ginneken is geschied, het bedoelde ge schenk alsnog te willen intrekken. Het welk doende enz. Voor den Kerkeraad van Kruisland D. DOUMA Voor den Kerkeraad van Steenbergen J. K. VAN DEN BRINK Steenbergen, 14 April 1939 dhr. van NIEUWENHUIJZEN. Met den inhoud van liet bezwaarschrift was ik be kend. Ik heb daar weinig aan toe te voegen aangezien het duidelijk te kennen geeft het bezwaar dat de Protestanten hebben tegen de plaatsing van een kruisbeeld in de raads zaal. Ik zou het ten zeerste betreuren als de geachte schenker er iets anders in zou 6

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1939 | | pagina 32