7 61 a^j^stWs: ScJt -f~'/yri>tA6d&*7 5 SEP, 'f?B eens. Alle leerlingen behooren echter tot- den werkenden stand. Z. h. s. wordt besloten de beslissing op het verzoek aan te houden totdat de gevraagde gegevens zijn verstrekt ge worden. 12. VERZOEK d.d. Juli 1938 van den Nederlandschen Bond van Hotel- Kof- fiehuizen- Restauranthouders en Slij ters inzake ontheffing van vermakelijk heidsbelasting enz. (Stukken no>. 54) Aangezien alhier gedurende de feeste- lijkheden geen vermakelijkheidsbelasting geheven wordt, wordt dit verzoek voor kennisgeving aangenomen, 13. VERZOEK van A. de Vo,s H 148 om verhooging der hem toegekende vergoieding ingevolge art. 13 der L.O. wet 1930 voor het vervoer van zijn leerplichtig kind Jacobus Cornelis de Vos naar de Bijzondere Christelijke School te Anna Jacoba Polder. Besloten wordt le. op het verzoek afwijzend te be schikken 2e. indien adressant daartoe den wensch te kennen geeft, voor genoemd kind vrij vervoer per autobus te verleenen naar de Bijzondere „School met den Bijbel" te Bergen op Zoom. 14. VOORSTEL tot wijziging der ver ordening op de heffing van een keur loon voor vee en vleesch in de ge meente Steenbergen. liet ontwerp-verordening wordt aange houden tot cle volgende vergadering ten einde plsnog in de vergadering van de Commissie voor den Vleeschkeurings- dienst te worden behandeld. 15. RAPPORT der Commissie voor Openbare Werken betreffende a. bet uitbaggeren van de Zuid- en iniddenvest (Stukken no. 56.) De Commissie ziet in liet uitbaggeren van de Zuid- en Middenvest een zeer ge schikt object voor werkverschaffing. Z. h. s. wordt besloten het benoodigde rijkssubsidie aan te vragen om tot uitvoe ring van het plan te geraken. b. de circulaire d.d. 23 Juni 1936 van den Minister van Binnenlandsche Za- 10

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1938 | | pagina 63