2 3 NOV. 1938 A O Q Afdeel'ing I motiveert haar standpunt aldus „Immers wanneer eventueel ons l'and in een oorlog zou worden betrokken, l'igt het voor de hand dat alleen militaire oentra en plaatsen waar veel spoorwegen samenkomen, door bommen zullen wor den bestookt. Een pl'aats als Steenbergen is van te weinig belang, dat door den vijand hieraan kosten welke het uitgooien van bommen met zieh medebrengt zou den worden besteed." D,e praktijk wijst echter helaas wel anders uit. Niet alleen militaire doelein den worden met bommen bestookt, ook andere objecten om de burgerbevolking te demoral'iseeren. Wc hopen dat het nooit zoover zal komen, maar we zullen toqh het noodige materiaal en personeel in gereedheid moeten houden. dhr. VAN LOON. 't Is wel moeilijk om met een voorstel te komen. De Bur gemeesters worden van hoogerhand aan gezet om ter zake diligent te zijn en de afdeeïingen weten niet hoe U van hooger hand wordt aangezet om wat te doen. D.e afdeel'ingen wilden alleen maar aan sporen tot zuinigheid bij de te nemen maatregelen. Van de beveiliging ver wacht ik niet veeï, doch ik geloof wel dat het juist is dat maatregelen worden ge nomen. D.e beschermingsmaatregelen zul len m.i. weinig uithalen maar daarnaast is het wel noodig dat een hulpdienst wordt samengesteld. In een groote stad kan men in parken en op pleinen schu.il- foopgraven enz. maken, maar in een plaats als Steenbergen zou. dat toch geen resultaat opleveren. VOORZ. Dat is ook niet mijn bedoeling Ik wil alleen de noodzakelijkste mate rialen aanschaffen. Indien het bedrag dat op de begrooting is uitgetrokken niet noodig blijkt te zijn zullen we het niet gebruiken. VOORZ. Volgno. 98. 'Belooningen voor Vaocinatiën en lijkschouwingen. Afdeel'ing I zou gaarne zien dat werd onderzocht of nu vaccinatie geen verplich ting meer is, de uitgetrokken belooning wel evenredig is aan het daarvoor ge presteerde werk. VOORZ. Het is waar dat de vaccinatie niet meer wettelijk is voorgeschreven. Onlangs heeft een bekend arts in oen dagblad gepubliceerd dat een evcntueele 49

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1938 | | pagina 130