-10 9 2 3 NOV. 1938 merkingen, naar voren te moeten bren gen Post nr. 92. Kosten bescherming tegen Luchtaanvallen. Het komt de afdeeling voor, dat heit bedrag op dezen post uitgetrokken, ge:ld is dat geheel doelloos zal blijken te zijn. Immers wanneer e.v. ons land in een oor log zou worden betrokken ligt het voor de hand dat alleen militaire centra en plaatsen waar veel spoorwegen samen komen door bommen zullen worden be stookt. Een plaats als Steenbergen is van te weinig belang, dat door den vyand hieraan kosten welke het uitgooien van bommen met zich brengt, zouden worden besteed. Post nr. 98. Beloon.ingen voor vaccina- tiën en Lijkschouwingen. De aldeeling zou gaarne zien, dat werd onderzocht of nu vaccinatie geen verplichting meer is, de be'looning hier voor wel evenredig is met het daarvoor gepresteerde werk. Post 162. Huur van huizen en andere gebouwen. Doordat de huur der woning aan de Kruispoort, bewoond door J. Adriaansen is teruggebracht op f 400.zal deze post met f 100 moeten worden verlaagd. Post 229. Subsidie aan Schouwburgen en Muziekkorpsen. Plet komt de afdeeling voor, dat het op dezen post gebrachte bedrag van f 50 wegens subsidie aan de alhier bestaande muziekkorpsen in verband meit de slech te financieel© toestand van deze ver- eenigingen te laag is. In verband hier mede en gelet op de aanvrage om ver hooging van subsidie zou het mogelyk te overwegen zijn hét subsidie iets hoo- ger te ramen. Post 252. Overbrenging, plaatsing ec verpleging Krankzinnigen. De afdeeling zou de aandacht willen vestigen op gezinsverpleging zotoals die te Gheel in België plaats hééft. De ver pleging aldaar is heel wat goedkooper zelfs zoodanig, dat ook bij gemis van het provinciaal subsidie noig een aan- 30

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1938 | | pagina 111