98 2 5 m. Burgemeester heb ik niets bereikt. Een protest aan den Minister van Binnenland sche Zaken had door een Ambtelijk schrij ven van den Burgemeester hetzelfde resul taat. Het spreekwoord het is moeilijk vechten tegen de bierkaai is hiermede bewaarheid. Een ieder M. de V. zal het wel met mij eens zijn, als men dergelijke feiten door een ambtelijk schrijven goed kan praten dat schrijven voor mij als een eeuwig durend brandmerk op het Provinciaal bu reau zal blijven liggen. Een moordenaar krijgt een verdediger toegevoegd, maar een eerzame Nederlandsche staatsburger, die zich jaren voor het algemeen belang heeft opgeofferd, mag zich niet verdedigen en moet zich laten afslachten door ambtelijk schrijven. Het spijt mij M. de V. dat ik ver plicht ben deze mededeeling te moeten doen, het is echter voor mijn gemoedsrust noodzakelijk. Zooals ik zooeven heb medegedeeld M. de V., heb ik vandaag de 70-jarige leef tijd bereikt. De tand des tijds heeft mij ook niet gespaard en diepe sporen in mijn gestel gedrukt, doch als men vrede wil, begin dan nooit mij onverdiend ver dacht te maken van ongerechtigheid, want dan ziet men hier in de Raadszaal geen afgeleefde man maar iemand met jeugdige moed, onwrikbaar strijdend voor eer en recht. Wat heeft de gemeente aan onderlinge verdachtmakingen M. de V.? Wat heeft de Gemeente aan mooie woorden, als die woorden slechts klanken zijn, ontwijfelbaar om onrechtvaardigheid en leugen te ver bergen. De zaken te zeggen zooals zij zijn is niet alleen het recht maar ook de plicht van ieder Raadslid. Hiermede M. de V. ben ik aan het einde van mijn betoog en spreek ik den wensch uit, dat in de toekomst mijn medeleden valsche verdachtmakingen waardoor on rust wordt verwektWeg met die nutte- looze onderlingen twistHoudt altijd voor oogen wat door Z. H. de Paus Bene- dictus XV is gezegd, Vrede door recht dhr. DELHEZ. M. de V. Wanneer ik als afgevaardigde van de R.K. Landarbei derspartij, namens onze fractie het woord vraag voor het houden van eeriige korte 10

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 99