96 2 5 NOV. ik ondergaan Herhaalde malen hebben zij mij voor den rechter gegoocheld, zelfs eenmaal als verdacht van bedriegelijke bankbreuk. Men heeft zich niet ontzien te ver kondigen het Raadslid Herbers is eer loos, behoorende tot de revolutionaire ele menten. Aan al die schandelijke verdacht makingen heb ik het hoofd kunnen bie den. Telkens kwam mijn onschuld aan het licht. Wat is het doel geweest van die schandelijke verdachtmakingen M. de V., Het doel is geweest mij daardoor finan cieel en geestelijk te vernietigen. Er zal wel niemand in Steenbergen ge vonden worden, die heeft kunnen inden ken wat een lijdensgeschiedenis dat voor mij is geweest. Honderden en nog eens honderden slapelooze nachten zijn mij ten deel gevallen, maar mijn strijd M. de V. is een succes geworden, in zooverre zelfs, dat vrijwel alle categoriën der Steenberg- sche bevolking mij hunne hoogachting niet onthouden. Anders is het met mij gesteld in Den Bosch. Uit protesten zou men kunnen afleiden dat men mij daar nog beschouwt als een soort schurftig schaap. Het vorig jaar was er tusschen den Voorzitter en mij nog een kwestie han gende. Door mij was het volle vertrouwen geschonken, dat die kwestie door Zijne Excellentie de Commissaris der Koningin zou worden opgelost en in goede banen geleid. Tot mijn leedwezen moet ik erken nen M. de V., dat ik in dat vertrouwen teleur ben gesteld. Toen ik een groote vergissing had ge maakt met inleveren van mijn geloofsbrie ven, heb ik direct mijn vergissing erkend en U M. de V. schriftelijk en mondeling mijn verontschuldiging aangeboden, dat is men verplicht als men politiek fat soen bezit. U M. de V. had getracht een arfdere beteekenis aan een leges-verordening te geven, maar u deed dat zonder de Wet houders hiervan in kennis te stellen, wat in strijd was met Art. 209 der Gemeente wet, want was dat inderdaad geschied, dan zou die zaak eerst goed zijn onder zocht en mij veel leed bespaard zijn ge worden. De Voorzitter had een ambtenaar gelast mij een rekening te overhandigen tot 8

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 97