95 2 5 MOV. reorganisatie hierin verbetering te bren gen. De Commissie adviseert de gemeente- begrooting 1937 met in achtname van hetgeen is opgemerkt omtrent post nr. 231 en de begrooting der bedrijven vast te stellen en de begrooting van het Bur gerlijk Armbestuur goed te keuren. ALGEMEENE BESCHOUWINGEN dhr HERBERS. Mijnheer de Voorzitter. Toen in 1935 door mij een algemeene be schouwing werd gehouden, betrekking hebbende op den uitslag der verkiezing, waarin ik o.a. zeide, dat het door het niet herbenoemen van den heer Theu- nisse, de rust in den Raad zou weder- keeren, is gebleken dat mijn bewering juist was. Aan die verderfelijke binnenkamer po litiek; waartegen door mij in den Raad en in de pers herhaalde malen werd ge protesteerd is thans een einde gekomen. De heer Theunisse fungeerde alleen maar als uitvoerder, telkens werden mijn mede leden misleid, door verkeerde voorlichting ten koste der gemeenschap, ten koste der belastingbetalers, zelfs ten koste van steun trekkende menschen. Het doet mij thans genoegen, M. de V. dat er een verlichting is te bespeuren, er komt meer zonneschijn, men begint el kander beter te begrijpen. De Raad was eenmaal besmet door verkeerde voorlich ting. Door mij zijn daar harde maatrege len tegen genomen, die als uiterste nood zaak moeten worden beschouwd. Mijnbeer de Voorzitter, Geachte mede leden. Het is vandaag 25 November, den dag, dat i k voor 70 jaar het eerste levens licht heb aanscliouwd. Door mijn zaken te regelen op rechtvaardige grondslag is het mij gelukt mijn maatschappelijke positie te verbeteren. In mijn politieken loopbaan heb ik een harde strijd moeten voeren, en waarom M. de V.? Meermalen is dat door mij hier naar voren gebracht, omdat ik den moed bezat een strijd te voeren tegen overdreven egoisme, tegen alle misbruiken, tegen alle onrechtvaardigheid. Het valt niet te ontkennen M. de V., dat door mijn streven veel is bereiktTelkens hebben zij mij een bitteren kelk tot den bodem laten ledigen. Alle vernederingen moest 7 ■lA&vt',

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 96