94 2 5 NOV. 'f:?0 meentebegrocting 1937, de begrooting van de bedrijven en die van het Burgerlijk -■ Armbestuur eveneens over 1936. De Commissie heeft bij het nagaan van de verschillende begrootingsposten ge zien dat verschillende uitgaafposten scherp zijn geraamd. Daartegenover staat even wel dat de inkomsten wegens belastingop- brengsten eveneens aan den lagen kant zijn gehouden. 7- Gerekend mag worden, dat evenals in 1935 en in 1936 de belastingopbrengst wegens opcenten op de gemeentefonds belasting aanmerkelijk boven de raming van den Inspecteur der directe belastingen zal uitgaan. Het is de Commissie opgevallen dat voor de kosten voor het ontwerpen van het uitbreidingsplan der gemeente geen post op de begrooting voorkomt. Het blijkt evenwel dat eind 1936 de minimumkosten ad f4500 zullen zijn be taald. Wat evenwel daarboven uit zal gaan kan bij wijziging op de begrooting worden geboekt. De raming van den post schoolgeld nr. 175 is aanmerkelijk verhoogd. Dit vindt zijn oorzaak in de wet van 22 Fe bruari 1936 tot verlaging van de openbare uitgaven voor het onderwijs en volgens welke een nieuwe verordening op de heffing en invordering van het schoolgeld zal dienen te worden vastgesteld, waarbij de geldelijke draagkracht van de school geldplichtigen op meer dan een wijze kan worden bepaald. De Commissie zou gaar ne zien dat deze verordening zoo spoedig mogelijk werd vastgesteld. Post 231 in de begrooting geraamd op f 100.is verhoogd tot f 500 in verband met de te houden festiviteiten in 1937 ter gelegenheid van het huwelijk van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana. In verband met de op hoofdstuk I van den gewonen dienst onder volgn. 2 geraamde achterstallige inkomsten wegens nog te ontvangen annuiteiten van de R.K. Steenbergsche Bouwvereeniging vestigt de Commissie de aandacht van Uwen Raad op het feit, dat de exploitatie tekorten bij de .RK. Steenbergsche Bouwvereeni ging tot een aanzienlijk bedrag zijn geste gen. De Commissie vraagt zich af of de mogelijkheid bestaat door een grondige 6

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 95