93 3 NOV. Wel kan de Commissie adviseeren tot verhuur van het verlangde perceel voor een bepaald aantal jaren en tegen een nader overeen te komen bedrag en nader te bepalen voorwaarden. dhr van NIEUWENHUIJZEN. Ik kan mij in hoofdzaak wel vereenigen met het voorstel der Commissie voor Openbare Werken. Bij verhuur voor een zeker aantal jaren, moeten we echter voorzichtig zijn, omdat de gemeente ten allen tijde de beschikking over den grond moet kunnen hebben. Verhuurt men voor een aantal jaren, dan wordt dat laatste moeilijk. Ik voel meer voor verhuur op korten termijn. dhr. MOORS. De commissie heeft dat bezwaar ook aangevoeld en wil alleen ver huren tot wederopzegging van de zijde der gemeente. Hierna wordt z. h. s. conform het voor stel der Commissie voor Openbare wer ken besloten. g Verzoek d.d. 16 November 1936 van' het Bestuur der R.K. Jongensschool te de Heen om beschikbaarstelling van een bedrag van f234.50 voor de aanschaf- a finer ©ener nieuwe reken- en taal methode fj n/sf en°een boekenkast. (Stukken no. 46.) In overeenstemming met het advies van den Inspecteur van het Lager Onder- wijs te Roosendaal, wordt besloten de ge vraagde medewerking te verleenen. h. Verzoeken d.d. 19 November 1936 van het Oranje-Comité V.V.V. te Steen bergen om subsidie voor te orgamseeren fceste n Deze stukken worden om advies in handen der financieele Commissie gesteld. i. Rapport der Salaris Commissie in zake uitvoering van het Capitulanten- reglement 1935 (Stukken no. 49.) Conform dit advies wordt besloten aan H. M. de Koningin vrijstelling te ver zoeken van de verplichting tot vaststelling eener Capitulantenverordening. 2. VASTSTELLING GEMEENTE- BEGROOTING EN BEGROOTINGEN DER BEDRIJVEN 1937 (Stukken no. 50). Door de financieele Commissie wordt het volgende geadviseerd Aan de Financieele Commissie werd in handen gegeven het nazien van de ge- 5 w try>Q 4^- T~'.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 94