32 2 5 NOV. in handen der Commissie voor Openbare Werken te stellen. _X. e. Rapport d.d. 9 November 1936 van />de Commissie voor Openbare Werken iinzake overdracht grond noodslachthuis. (Stukken no. 44) De Commissie adviseert den bij het noodslachthuis behoorenden grond in het Vleeschkeuringsbedrijf te brengen. De totaalprijs wordt voorgesteld aldus 303 M2 a f2.75 is f833.25 Dit voorstel wordt door B. en W. overgenomen, doch aangevuld als volgt Burgemeester en Wethouders stellen den Raad voor den grond behoorende bij het noodslachthuis in te brengen in het Vleeschkeuringsbedrijf, en daaraan te ver binden de voorwaarde dat bij liquidatie van dit bedrijf de opbrengst der goederen zal worden verdeeld onder de tot den kring Steenbergen ingevolge de Vleesch- keuringswet, behoorende gemeenten, in verhouding tot het percentage dat gedu rende de laatste vijf aan de liquidatie voor afgaande jaren aan deze gemeenten aan winst is uitgekeerd, of indien gedurende dit tijdvak geen winst is gemaakt in ver houding tot het aantal inwoners der kring- gemeenten. dhr. HERBERS. B. en W. nemen de verhouding van de laatste jaren. Veronder steld dat in een gemeente toevallig eens wat veel geslacht is, dan zou dat zeer van invloed zijn op de uitkeering. Het aantal iinwoners lijkt me een juistere maatstaf. VOORZ. Dat is niet juist. We nemen niet het laatste jaar, maar de laatste vijf jaren. Als in een gemeente wat veel ge slacht is, dan heeft die gemeente ook veel aan Keurloonen ingebracht, dhr. HERBERS. U heeft gelijk. Hierna wordt z. h. s. conform het rap port der Commissie voor Openbare Wer ken, aangevuld met het voorstel Burge meester en Wethouders besloten. f. Rapport d.d. 10 November 1936 van de Commissie voor Openbare Werken inzake het verzoek van C. van Herel tot aankoop van grond aan den Havendijk (Stukken no. 45.) n Ls De Commissie adviseert op het verzoek /O S&SzjCsCafwijzend te beschikken, aangezien de mo gelijkheid bestaat dat de gemeente dit ter rein t.z.t. noodig heeft voor verbreeding van de haven. 4 t

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 93