A/vn. 2 5 NOV. "H5 dan zou de waarde van dat perceel onge veer f30.000 a f40.000 per gemet bedra gen. We moeten voor de financiën van de gemeente in de weer zijn, maar de men- schen niet gaan afstroopen. Ik zou van die f600 toch minstens f200 of 1/3 ge deelte willen terugbetalen. VOORZ. Ik heb er geen bezwaar tegen dat de Raad de zaak nog eens opnieuw onderzoekt, maar wel heb ik er bezwaar tegen dat hier a bout portant een besluit genomen wordt. Daarom is het wellicht beter dit stuk aan te houden tot de vol gende vergadering. dhr. van NIEUWENHIJZEN. Bij de conferentie met B. en W. zijn we over eengekomen dat we met Stark een accoord zouden aangaan. VOORZ Ja, maar geen accoord, het is alleen een bereidwilligheid van den Raad wanneer Stark liggelden worden geresti tueerd dhr DELHEZ. Mijnheer Herbers spreekt van f40.Vergist dhr. Herbers zich of doe ik dat; rnaar ik meende dat Stark f 175 terug kreeg. dhr. HERBERS. Ik ken het juiste be drag ook niet. Als 't f 175 was zou ik er hier niet over praten. Maar f30 a f40 is te weinig. Besloten wordt het verzoek aan te hou den tot de volgende vergadering. c. Verzoek d.d. October 1936 van eeni- ge bewoners van den Heenschen Molen betreffende het aanbrengen van lichtpun ten aldaar. (Stukken no. 42.) De Commissie voor Openbare Werken is van meening dat op het Oostelijk ge deelte van den Heenschen Molen een tweetal lichtpunten moeten worden aange bracht, doch dat de verlichting van het Kruispunt PrinsenwegRijkswegSasweg door de gemeente Nieuw-Vosmeer behoort te geschieden. dhr. van NIEUWENHUIJZEN. Het is dus gewenscht dat we ons in verbinding stellen met de gemeente Nieuw-Vosmeér. VOORZ. We zullen hiertoe overgaan en t.z.t. den Raad nadere voorstellen doen. d. Verzoek van L. W. van Nieuwen- huijzen e.a. om een bijdrage in de kosten van electriciteitsvoorziening in de Blikken (Stukken 43.) Besloten wordt dit verzoek om advies 3 4

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 92