90 2 5 NOV. 1038 U en alle leden kunnen vain mij denken wat ze willen maar beleedigingen kan ik niet verdragen. Wanneer er hier in den Raad eens een scherpe verhouding be staat, en er worden in de hitte van het debat eens woorden gesproken, die beter achterwege hadden kunnen blijven, en men maakt hierover later zijn excuus dan is voor mij de zaak af. Als men zegt, we zullen in vrede sa menwerken, maar het is niet eerlijk ge meend, dan dient men daarmee niet het algemeen belang. 1. INGEKOMEN STUKKEN a. Schrijven d.d. 28 October 1936 G no. 88 Ie afdeeling van Ged. Staten, waarbij wordt medegedeeld dat bij K.B. van 10 Oct. 1936 no. 40 met ingang van 1 Januari 1937, tot Heemraad voor de scheepvaart, van het Heemraadschap van den Roosendaalschen en Steenberg- schen Vliet is benoemd H. P. M. van Etten te Steenbergen. Deze mededeeling wordt voor kennis geving aangenomen. dhr. van NIEUWENHUIJZEN felici teert namens den Raad den Burgemeester met deze benoeming. b. Verzoek d.d. 5 November 1936 van de Gebr. A. en H. Stark, Aannemersbe drijf te Eindhoven om restitutie van lig gelden. (Stukken no. 41.) VOORZ. B. en W. zijn van oordeel dat, v waar deze zaak reeds meermalen in den Raad is behandeld, en door de financieele Commissie voor Openbare werken is on derzocht geworden, dit verzoek voor ken nisgeving kan worden aangenomen. dhr. HERBERS. Destijds heeft de fi nancieele Commissie eenparig besloten om de betaalde liggelden te restitueeren. La ter hebben we een vergadering met B. en W. gehad, waar we tot een acooord zijn gekomen tot terugbetaling van een gedeelte dezer gelden. Daarna heb ik ech ter bij me zelf gezegd Nu weten we nog niet precies, hoeveel er terugbetaald zal worden. Het was een bedrag van f600 dat door Stark betaald is. en uit de be rekening zie ik nu dat hij nog geen f40 heeft terugontvangen. Wanneer we nu eens even nagaan, wat het door Stark be taalde liggeld aan intrest voor het stukje grond dat hij in gebruik had opbrengt, 2

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 91