89 Woensdag 25 November 1936 OPENBARE VERGADERING van den Gemeenteraad Tegenwoordig de heeren M. Huijsmans P. Kostermans; Jac. Delhez,; W. van den Kieboom; M. P. Overheijden; Chr. Her- bers; A. G. Moors, (Wethouder); P. J. C. Swagemakers, (Wethouder); A. J. v. Nieuwenhuijzen; P. van den Bergh; A. Jochems en Adr. Ruijten Afwezig de heer L. M. A. van Loon. VOORZITTER de Burgemeester. SECRETARIS J. L. M. Jurgers. De VOORZITTER opent de vergadering VOORZITTER. Het zij me veroor loofd vandaag even van de gewone orde der vergadering af te wijken. Er is van daag iemand in ons midden die zijn zeven tigsten verjaardag viert. Gewone verjaar dagen gaan dikwijls vrij onopgemerkt voor bij, maar met een zeventigsten verjaardag is dat iets anders. Ik vertrouw dat ik spreek namens U allen wanneer ik den nestor van dezen Raad den heer Her- bers, van harte feliciteer met dezen ver jaardag en daarbij den wensch uitspreek dat het hem gegeven moge zijn nog lang hier met. ons samen te werken en de be langen der gemeente op de hem eigen en levendige wijze te behartigen. De voorzitter en de overige leden gaan vervolgens den heer Herbers met een handdruk feliciteeren. dhr. HERBERS. Ik ben U en de overige raadsleden dankbaar voor de eer mij door Uw felicitaties ter gelegenheid van mijn verjaardag aangedaan. Ik hoop dat in de toekomst een einde aan de twisten in dezen Raad zal komen en dat we eendrachtig en eensgezind zul len kunnen samenwerken om de belangen der gemeente te behartigen. Ik heb ge meend bij de algemeene beschouwingen mijn grieven die me 's nachts verontrusten nog eens te moeten luchten, en ik hoop dat we daar dan voor goed van kunnen afstappen. U moet niet vergeten dat ik gedurende de 17 jaar dat ik in den Raad zit tal- looze hopelooze nachten heb meegemaakt tengevolge van de vernederingen die mij werden aangedaan.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 90