H8 2 2. JAN. m chrnv< zing van een schrijven van den heer Her bers, waarin d eze verzoekt aan den Raad mede te deelen het standpunt van den Minister van Sociale Zaken zooals dat aan net Gemeentebestuur is medegedeeld bij schrijven van 8 Januari 1936 No. 265 868, betreffende steunuitkeering P. Koster- /mans- VOORZ. deelt mede, dat de Minister van meening is dat het bedrag der verzwe gen inkomsten in aanmerking genomen, aangifte bij den betrokken Off. v. Justitie niet acnterwege had behooren te blijven, en heeft verzocht tot die aangifte alsnog over te gaan, en hem het resultaat daarvan te berichten. In verband met dit schrijven van den Minister is reeds proces-verbaal opgemaakt. dhr. HERBERS. Ik zou die vraag niet meer gesteld nebben, maar toen ik destijds deze zaak in den Raad ter tafel bracht, kreeg ik van het Dagelijksch Bestuur geen voldoende inlichtingen. In de krant is toen nog een advertentie geplaatst inzake eer herstel, en daaruit kon worden opgemaakt, bij mij er naast gegrepen hebt. dhr. DELHEZ. God zij dank, dat je dat hetgeen ik hier in den Raad verteld had, onjuist zou zijn. Hoe die menschen zoo'n advertentie in de krant hebben dur ven zetten is mij een raadsel. dhr. DELHEZ. Ik geloof niet dat mijn heer Herbers nog op deze zaak zou terug gekomen zijn, als het hier niet betrof een arbeidersafgevaardigde. Ik zit nu met mijnheer Herbers in eenige Commissies, en ben daar al dikwijls dingen tegen geko men, waar mijnheer Herbers ook zand over weet te strooien. dhr. HERBERS. Als raadslid moet men op de eerste plaats correct zijn dat is één. Verder ik heb mij tot den Minis ter gewend omdat ik van B. en W. destijds geen voldoende inlichtingen kon bekomen, en niet de noodige medewerking onder vond. En of het hier nu gaat om een ar beidersafgevaardigde of niiet, dat heeft met de zaak zelf niets te maken. dhr. HERBERS. Dat zullen we nog zien dat wil ik nog eens onderzoeken, dhr. DELHEZ. Gaat Uw gang maar. VOORZ. schorst hierna de openbare vergadering, waarna de Raad overgaat in besloten zitting. Na heropening wordt z. h. s. onder 8

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 9