TV 88 2 8. PrT !P?3 een aanvang worden gemaakt. Ik moet u overigens opmerken dat het aan de noo dige werkverschaffingsobjecten niet ont breekt, als we maar voldoende gelegen heid hebben om de menschen aan het werk te zetten. dhr. van den KIEBOOM. vraagt verbete ring van de fietspaden naar den Koeve ring, met koolasch. VOORZ. We zullen den gemeente-archi tect hiertoe opdracht geven, mits er kool asch beschikbaar is. VOORZ. Ik kan aan de vergadering nog mededeelen dat inzake den brand van het gemeentehuis nog steeds onderhande lingen worden gevoerd met de Assurantie Maatschappij en dat deze onderhandelin gen voor de gemeente geen ongunstig verloop hebben. Voorzitter schorst hierna de vergade ring waarna de Raad overgaat in besloten zitting. Na heropening wordt z. h. s. besloten om met ingang van 16 September 1936 de gemeentelijke Avond Nijverheidsschool aan te wijzen als gemeentehuis totdat het nieuwe gemeentehuis in ge'bruik kan wor den genomen. De Voorzitter sluit hierna de vergade ring. Aldus gelezen en vastgesteld in de Openbare/Vergadering van den De Voorzitter, De Secretaris,

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 89