2 8. n°T ^er water willen helpen loopen ze gevaar zelf nog in conflict te kornjpn met de Waterleiding Maatschappij. Ik hoop dat nu spoedig maatregelen zul len worden genomen. VOORZ. Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Die woonwagenbewoners zijn dikwijls niet de gemakkelijkste menschen, en de ingezetenen uit de omgeving van het woonwagenkamp zullen meestal niet erg op hun bezoek gesteld zijn. dhr. HERBERS. De waterleiding ligt er maar de menschen krijgen geen water Is het niet mogelijk om een gemeente werkman b.v. twee keer per dag daar wa ter te laten verstrekken. VOORZ. U wilt een werkman twee keer per dag daar heen zenden. Dit is nogal be zwaarlijk en bovendien komt het dikwijls voor dat er geen enkele wagen staat. Bij ons is het echter niet bekend of er in het woonwagenkamp wagens gekomen of vertrokken zijn, zoodat zoo'n werkman best met een hoeveelheid drinkwater aan het kamp zou kunnen komen, zonder dat er iemand is. Die woonwagenbewoners zijn echter voor het meerendeel menschen die over 'n mas sa tijd beschikken, zoodat ze best hier wa ter kunnen komen halen. dhr. HERBERS. Plaatst U dan een bord waarop vermeld staat dat de menschen op bepaalde uren bij de gemeentebode water kunnen bekomen. VOORZ. Dat zal ik den Gem. Archi tect opdragen. dhr. van den BERGH. Het zal u bekend zijn dat destijds door de provincie in Kruis land toestemming is verleend om vuilnis in een sloot te werpen. Sinds een paar- maanden mag dat niet meer. Het is dus wel gewenscht dat maatregelen worden ge nomen om de menschen te helpen. VOORZ. We zullen een en ander met dhr. Roelands bespreken. dhr. KOSTERMANS dringt er op aan dat uit een oogpunt van werkverschaffing zoo gpoedig mogelijk een aanvang zal worden gemaakt met den aanleg van den weg in de Biezen. VOORZ. Het zal U bekend zijn dat alle materiaal van den gemeente-architect bij den brand verloren is gegaan. Deze moet dus alles opnieuw opzetten en daarna zal zeker zoo spoedig mogelijk met het werk 1

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 88