86 L. 3. OrT, keuringsbedrijf. Baten f 18989.79 Lasten 11600,15 2. de rekening 1935 van het Woning bedrijf. Baten f8984,58. Lasten f9405,35 3. de gemeente-rekening 1935 a. Gewone dienst inkomsten f441016,04 idem uitgaven f 439748.03 b. Kapitaaldienst inkomsten f334456.71 idem uitgaven f358165,22 De rekening van het Burgerlijk Arm bestuur 1935 wordt z. h. s. goedgekeurd als volgt Ontvangsten f 14673,84 U itgaven f 16018,83 4. Aanbieding gemeentebegrooting, be grootingen der bedrijven en begroo ting van het Burgerlijk Armbestuur 1937. Deze stukken worden om advies in handen der financieele Commissie gesteld. Rondvraag. dhr. DELHEZ. Ik zou gaarne van B. en W. willen vernemen of zij voornemens zijn in den aanstaanden winter weer een kolentoeslag, kastoeslag en Kerstgave voor de werkloozen beschikbaar te stellen. Ver der zou ik gaarne vernemen welk stand punt B. en W. thans innemen inzake de overgang van de gemeente van de negende naar de achtste klasse der steunregeling Destijds is door een ambtenaar hierom trent een raming gemaakt, doch achteraf is gebleken dat de kosten maar half zoo hoog zijn als aanvankelijk werd geraamd. Voor de werkloozen is het van zeer groot belang dat de gemeente zoo spoe dig mogelijk in de achtste klasse komt. VOORZ. B. en W. zijn in principe be reid ook dit jaar weer de door U bedoelde toeslagen te verleenen. Wat betreft de herclassificatie der ge meente voor de toepassing der steunrege ling, deze aangelegenheid zullen we zeker zoo spoedig mogelijk nader onder het oog zien. dhr. HERBERS. Twee a drie maal is er hier al gesproken over de drinkwatervoor ziening van het woonwagenkamp. Telkens "wordt er dan gezegd, we zullen dit doen, of we zullen dat doen, maar er gebeurt niets, en de menschen die van het woon wagenkamp gebruik maken worden er de dupe van. U schrijft het telkens wel op maar er komt niets van. Als de omwonen den de woonwagenbewoners aan een em- 6

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 87