.j#r. 85 2 8. OT onderhouden omtrent het uit te betalen bedrag. Zij wil Burgemeester en Wet houders adviseeren alsnog die maatregelen te willen nemen welke zullen leiden tot een spoedige uitbetaling van de geleden schade wegens storm. De Commissie adviseert Uwen Raad de gemeente-rekening van inkomsten en uit gaven over 1935 ongewijzigd alsmede de rekeningen van de bedrijven voorloopig vast te stellen en die van het burgerlijk Armbestuur goed te keuren. dhr. HERBERS. Ik kan niet anders dan de houding van de verzekeringsmaat schappij die nog steeds in gebreke blijft het verschuldigde bedrag wegens storm schade uit te betalen sterk laken. Ik heb gezien dat door het armbestuur een extra bijdrage is gevraagd van f 1000 voor betaling van achterstallige rekeningen Ik heb den Secretaris inlichtingen ge vraagd en ook verkregen en gezien dat deze zaak volkomen in orde is. Ik hoop echter dat het Armbestuur zich in den vervolge er op zal toeleggen om telkens van jaar tot jaar af te rekenen, en niet de uitgaven over meerdere jaren laten loopen. Verder heb ik gezien dat aan werkloo- zen brandstoffen zijn geleverd door P. van Roosendaal te de Heen. Van Roosendaal is geen handelaar en daarom kan ik mij daarmee niet vereenigen. Daar wilt U ze ker wel eens op laten wijzen. VOORZ. We zullen naar Uw klacht een onderzoek instellen en de volgende vér gadering daarvan mededeeling doen. dhr. van LOON. Wat bedoelt mijnheer Herbers eigenlijk met „handelaar". Is Roo sendaal niet georganiseerd of niet aan gesloten „Handelaar" is hij blijkbaar wel, want anders kan hij geen kolen ver knopen. dhr. HERBERS. Deze kolen zijn afkom stig van een Onderling Kolenfonds. dhr. van den BERGH dringt er op aan dat B. en W. pogingen zullen doen de uitkeering voor de stormschade zoo spoe dig mogelijk binnen te krijgen. Met algemeene stemmen (waarbij de beide wethouders zich van medestemmen onthouden)) wordt hierna besloten tot voorloopige vaststelling van Sleten van oninbare en nog te ver halen posten. 1. de rekening 1935 van het Vleesch

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 86