84 2 8 PrT dhr. SWAGEMAKERS. De heer Ber bers zegt dat in het belang eener goede verhouding de eigendommen gelegen aan de provinciale wegen zijn belast zooals in de verordening is aangegeven. Daarmee heeft men echter juist het tegenoverge stelde van een goede verhouding bereikt. Overigens begrijp ik de aanmerkingen van Ged. Staten volkomen, deze zijn zui ver informatorisch. Ik acht het niet noodig dat de Raad verandering brengt op dit punt. Z. h. s. wordt besloten de verordening alleen zoodanig te wijzigen dat ook de privaat-rechtelijke gemeente-eigendommén in de belasting worden betrokken. VOORZ. Ingekomen zijn nog de volgen de verzoeken, a. Verzoek d.d. 9 October 1936 van de bewoners van de Wipstraat om aanleg van een trottoir; b. verzoek d.d. 23 October van eenige bewoners van den Heenschen Molen om aanleg eener straat verlichting. Deze verzoeken worden om advies in handen der Commissie voor Openbare Werken gesteld. 3. Voorloopige vaststelling gemeente rekening, rekeningen der bedrijven, en goedkeuring der rekening van V-'A het Burgerlijk Armbestuur 1935 Stukken no. 39.) Door de financieele Commissie wordt in haar rapport het volgende medegedeeld De financieele Commissie werd in han den gesteld het nazien van de gemeénté- rekening 1935, de rekeningen van de be drijven en die van het Burgerlijk Armbe stuur. De Commissie heeft deze rekeningén alle nagegaan en de bescheiden met dé posten van inkomsten en uitgaven verge leken. Zij heeft naar aanleiding hiervan geen reden gevonden tot het maken van op- of aanmerkingen. In de gemeente rekening komt eén uit gaafpost voor onder nr. 425 van de be scheiden, welke betrekking heeft op gé- maakte kosten wegens reparatie van storm schade aan het raadhuis tot een bedrag van-f 142.81. De Commissie werd medegedeeld op een door haar gestelde vraag of deze repa ratiekosten door de verzekering werden betaald, dat met de verzekeringsmaat schappij nog steeds briefwisseling werd

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 85