82 -> 2 8. 0°T !936 lende kinderen naar de bijzondere R.K. Meisjesschool te Steenbergen. (Stukken no. 27.) Aangezien deze kinderen reeds zijn of althans waren toegelaten op een school van dezelfde richting welke op minder dan 5 K.M. afstand van de woning dier kinderen is gelegen wordt conform het voorstel van B. en W. z. h. s. op het verzoek afwijzend beschikt. c. Verzoek d.d. 19 September 1936 van de afdeeling Steenbergen van den Ned. Bond van Koffiehuis-restauranthouders en Slijters om wijziging van de verordening .op de heffing eener vermakelijkheidsbe lasting (Stukken no>. 38). Aangezien dit verzoek niet gesteld is op gezegeld papier, kan het niet in behande ling worden genomen. d. Schrijven d.d. 26/30 September 1936 G no. 292, III Afd. van Ged. Staten hou dende aanmerkingen op de verordening tot heffing eener straatbelasting. VOORZ. De aanmerkingen die door Ged. Staten zijn gemaakt, zijn meer van informatorischen aard. Ged. Staten vra gen inlichtingen. Een bepaling die moeilijk heden kan opleveren is dat van de pfer- ceelen geiegen aan de provinciale wegén minder moet worden betaald. Inplaats van 't in artikel 4 genoemde percentage wordt voor deze perceelen slechts 3 pet. geheven. Hierbij is echter gedacht aan het feit dat eigenaars van perceelen aan verharde provinciale wegen door hun ligging van deze wegen genoodzaakt zijn met al hun paarden en voertuigen van den provin cialen weg gebruik te maken, zoodat zij ook nog een weggeld hebben te betalen. In den Bosch vreest men dat op die bepaling aanmerking zal worden gemaakt Verder meenen Ged. Staten dat bezwaar zal worden gemaakt tegen de bepaling dat de gebouwde eigendommen der gemeénté buiten de belasting vallen. Dit is in zijn algemeenheid ook niet juist. De eigen dommen die rfiet voor den publieken dienst zijn bestemd, b.v. de huizen van 't Woningbedrijf dienen in de belasting te worden betrokken. In dien geest zou de verordening dienen gewijzigd te worden. dhr, van LOON. Dus alleen de gebou wen voor den publieken dienst bestemd vallen er dan buiten. VOORZ. Ja.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 83